Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Biroul Naţional de Statistică

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Grenoble, 106
Persoană de contact: Ala Caraman
Telefon: 0 22 40 30 53
E-mail:
Website: http://www.statistica.md/


Consultant superior(Cod C34)/Direcția statistica industriei și energeticii

Domeniu de activitate:

Statistică

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:


Consultant superior(Cod C34)/Direcția statistica industriei și energeticii

Data-limită de depunere a documentelor:

04.12.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuie la pregătirea informaţiei statistice ce caracterizează dezvoltarea industriei şi preţurilor producţiei industriale în corespundere cu cerinţele naţionale şi standardele internaţionale
Sarcinile de bază:
 1. Participarea la producerea și analiza datelor statistice din domeniului statisticii industriei şi energeticii.
2. Organizarea și participarea în cadrul procesului de pregătire a datelor statistice pentru diseminarea și comunicarea datelor pentru utilizatorii interni și externi.
3. Participarea la elaborarea şi avizarea actelor legislative şi normative pe domeniile de competenţă.
4. Asistarea centrelor regionale pentru statistică în procesul de organizare a cercetărilor statistice în teren, inclusiv validarea și editarea primară a datelor.
5. Participarea în procesul de instruire a utilizatorilor externi.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ala Caraman

Telefon:

067770742

E-mail:

ala.caraman@statistica.gov.md

Web site:

http://www.statistica.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

 • Locul  de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 Cerinţe specifice funcţiei:
 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul economic, statistic
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic, statistic:1 an
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Abilităţi de utilizare a tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, Internet,E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul sistemului statistic, funcţiei publice;
 • Abilităţi:analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite;

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii
 • copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • Locul de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106. Dosarele completate cu documentele necesare se vor transmite la adresa de email: ala.caraman@statistica.gov.md, natalia.cirlig@statistica.gov.md
 • Telefon de contact - Ala Caraman, șef adjunct al Secției juridice și  resurse umane, tel. de contact: 067770742, Natalia Cîrlig, consultant principal al Secției juridice și resurse umane, tel. de contact: 067770817

Salariu de funcţie:

6700

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale;
 • Legea nr. 82/2017 cu privire la integritate;
 • Legea nr. 190/1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţiile publice;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cu anexe;
Acte normative din domeniul administraţiei publice:
 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr.100/2016 privind actele normative;
Acte normative de specialitate:
 • Legea nr. 93/2017cu privire la statistica oficială;
 • Legea contabilităţii nr.113/2007;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 935/2018 privind la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică;
 • Programul lucrărilor statistice
 • Metodologii: (www.statistica.md/Metodologie/Metadate/Metadate de referinţă).