Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Biroul Naţional de Statistică

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Grenoble, 106
Persoană de contact: Ala Caraman
Telefon: 0 22 40 30 53
E-mail:
Website: http://www.statistica.md/

Consultant principal (Cod C33)/Direcția statistica ocupării

Domeniu de activitate:

Statistică

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant principal (Cod C33)/Direcția statistica ocupării

Data-limită de depunere a documentelor:

04.12.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

I. Scopul general al funcţiei:
Asigurarea activităților de producere și diseminare a informației statistice din domeniul pieței muncii în baza cercetărilor asupra gospodăriilor casnice în conformitate cu cerințele naționale și standardele internaționale din domeniu.
II. Sarcinile de bază:
 
1. Organizarea și monitorizarea etapelor de colectare, producere și analiză a datelor statistice din domeniul statisticii ocupării.
2. Elaborarea şi implementarea metodologiilor privind domeniul statisticii ocupării..
3. Coordonarea procesului de diseminare a datelor din domeniul statistic de competență.
4. Participarea la elaborarea şi avizarea actelor legislative şi normative pe domeniile de competenţă.
5. Asistarea în organizarea seminarelor, meselor rotunde pentru utilizatori și alți producători de statistici oficiale.
6. Organizarea instruirilor și asistarea metodologică a centrelor regionale pentru statistică în procesul de colectare și editare primară a datelor.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ala Caraman

Telefon:

0 22 40 30 53

E-mail:

ala,caraman@statistica.gov.md

Web site:

http://www.statistica.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr. 409 sau prin email:  ala.caraman@statistica.gov.md sau natalia.cirlig@statistica.gov.md
 • Ala Caraman, șef adjunct al Secției juridică și  resurse umane, tel. de contact: 067770742
 • Natalia Cîrlig, consultant principal al Secției juridică și resurse umane, tel. de contact: 067770817

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

III. Cerinţe specifice funcţiei:
 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul economic, statistic
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic, statistic:2 ani
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1,B2);
 • Abilităţi de utilizare a tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, Internet,E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul sistemului statistic, funcţiei publice;
 • Abilităţi:analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite;

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii
 • copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

6980

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale;
 • Legea nr. 82/2017 cu privire la integritate;
 • Legea nr. 190/1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţiile publice;
 • Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cu anexe;
Acte normative din domeniul administraţiei publice:
 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr.100/2016 privind actele normative;
Acte normative de specialitate:
 • Legea nr. 93/2017cu privire la statistica oficială;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 935/2018 privind la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică;
 • Programul anual al lucrărilor statistice.