Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : -
Persoană de contact: Paladii Liliana
Telefon:
E-mail:
Website:

consultant  în cadrul Direcției politici nediscriminare

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C12. Consultant,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

consultant  în cadrul Direcției politici nediscriminare

Data-limită de depunere a documentelor:

21.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. 1.     Examinarea corespunderii legislației în vigoare cu standardele privind nediscriminarea;
    2.     Elaborarea avizelor consultative cu privire la conformitatea proiectelor de acte legislative/normative cu standardele în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării;
    3.     Elaborarea rapoartelor tematice ce țin de domeniile de activitate ale Consiliului;
    4.     Elaborarea recomandărilor metodice/propunerilor de ordin general referitoare la prevenirea şi combaterea discriminării

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Paladii Liliana

Telefon:

022 21 28 07

E-mail:

egalitate.md@gmail.com

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

– MD-2004, bd Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 180, bir.405

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d)nu a împlinit vîrsta de 63 ani; 
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare, de licență sau echivalente în drept. Certificat de absolvire/participare la cursuri în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj.
Experienţă profesională: Experiența de lucru în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj.
Cunoştinţe:
cunoștințe în domeniu: cadrul normativ național și standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și nediscriminării; jurisprudența CEDO, Curții Constituționale, Curții Supreme de justiție în domeniu; cadrul normativ privind Modul de elaborare a propunerilor de modificare a cadrului normativ. 
cunoașterea și utilizarea PC: programele WORD, Moldlex, Excel, PowerPoint, Internet;
cunoașterea și posedarea limbilor: româna – excelent; rusă – bine, unei limbi  de circulaţie internaţională
Abilități: de realizare a sarcinilor de complexitate medie domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; de expertizare şi definitivare a proiectelor de acte legislative/normative; de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; de analiză a cadrului normativ, de analiză și generalizare a informației, de a face constatări și concluzii, de a elabora propuneri; de a elabora materiale: informații, scrisori, rapoarte, avize etc. cu argumentele de rigoare; perspicacitate, atenție la detalii; comunicare și negociere; organizare a timpului şi a lucrului său propriu.
Atitudini/Comportamente: autonomie; responsabilitate; disciplină; acuratețe; prudență; creativitate; corectitudine; onestitate; loialitate; stabilitate emoțională; rezistență la efort și stres; tendință către dezvoltare.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  formularul de participare (informații utile)
copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 3200

Bibliografia concursului:

 Constituţia Republicii Moldova
 Acte normative în domeniul serviciului public
 Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice
 Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”
 
Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

Acte normative în domeniul de specialitate
 Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003
 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 – XV din 30 mai 2003
 Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
 Legea nr.121 din 25 mai 2012 privind asigurarea egalității
 Legea nr. 298 din 21 decembrie 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
 Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
 Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova
 Legea nr. 5-XVI din 09 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați
 Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor
 Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative
 Legea nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ
 Legea nr. 125 din 11.05.2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie
 Legea nr. 23 din 16.02.2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA
 Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la elaborarea și cerințele unificate de documentele de politici.