Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Biroul Naţional de Statistică

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Grenoble, 106
Persoană de contact: Ala Caraman
Telefon: 0 22 40 30 53
E-mail:
Website: http://www.statistica.md/

Șef adjunct direcție (B20) /Direcția diseminare și comunicare

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Relaţii cu mass-media

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B20. Şef adjunct direcţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef adjunct direcție (B20) /Direcția diseminare și comunicare

Data-limită de depunere a documentelor:

10.11.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

I. Scopul general al funcţiei:
Monitorizarea continuă a comunicării dintre BNS și publicul larg prin intermediul mass-media, prin asigurarea cunoașterii atitudinii utilizatorilor, inclusiv a presei, pentru luarea deciziilor corecte, acordându-le asistență pentru o înțelegere mai bună a specificului activității BNS și facilitarea accesului acestora la informație.
 
II. Sarcinile de bază:
 
1.Elaborarea, actualizarea şi implementarea strategiei şi a procedurilor de comunicare privind activitățile, produsele și serviciile statistice .
2.Organizarea și desfășurarea activităților cu impact asupra publicului, asigurarea unui dialog proactiv și cooperare cu mass-media din Republica Moldova.
3.Coordonarea activităţii editoriale şi de diseminare a informaţiei statistice a BNS.
4.Promovarea culturii statistice pentru publicul larg prin contribuirea la sporirea capacităților acestora, comunicarea despre activitatea și produsele BNS prin intermediul rețelelor de socializare.
5.Organizarea și participarea la activități de instruire în comunicare a personalului din oficiul central al BNS și din centrele regionale pentru statistică
6.Coordonarea activităților de îmbunătățire a comunicării interne, în special prin intermediul platformei Intranet.Monitorizarea comunicărilor în mijloacele media despre activitatea BNS sau produsele statistice și întreprinderea măsurilor necesare pentru menținerea imaginii instituției.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ala Caraman

Telefon:

0 22 40 30 53

E-mail:

ala.caraman@statistica.gov.md

Web site:

http://www.statistica.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Grenoble, 106. et. 2, bir.201

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în științe ale comunicării sau jurnalismului.
 Experienţă profesională – cel puțin 4 ani de experiență în domeniul relevant (mass-media, comunicare, relații publice)
Cunoştinţe:
• cunoașterea legislaţiei în domeniu;
• tehnici de editare (inclusiv on-line) a conținutului informațional;
• bune practici de scriere a materialului editorial pentru difuzare și web;
• principiile, etica, standardele jurnalismului și comunicării instituționale;
• comunicare/lingvistică;
 • operarea cu informația primită în scopul reflectării în mass-media;
• realizarea și editarea produselor multimedia (fotografii, înregistrări audio și video);
• cunoașterea limbilor: română (nivel excelent), rusă (nivel avansat), engleză (nivel intermediar);
Abilităţi:analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii
 • copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă/adeverințe semnate și adeverite prin ştampilă, care confirmă vechimea în muncă;
 • cazierul judiciar.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16/2008 cu  privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale;
 • Legea nr. 82/2017 cu privire la integritate;
 • Legea nr. 190/1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţiile publice;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cu anexe;

Acte normative de specialitate:
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1211/2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale;
 • Legea nr. 93/2017cu privire la statistica oficială;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 935/2018 privind la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică.