Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Justiţiei

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. 31 august 1989 nr. 82
Persoană de contact: Natalia Graur
Telefon: 022-201404
E-mail:
Website: www.justice.gov.md

Specialist superior în Direcția asigurare informațională din cadrul Centrului de armonizare a legislației

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C51. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior în Direcția asigurare informațională din cadrul Centrului de armonizare a legislației

Data-limită de depunere a documentelor:

06.07.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

I. Scopul general al funcţiei:
 
Monitorizarea procesului de armonizare legislativă pentru implementarea obiectivelor Republicii Moldova ce rezultă din calitatea de stat asociat al Uniunii Europene. Asigurarea respectării mecanismului național de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
 
II. Sarcinile de bază:
 
1.      Monitorizarea procesului de armonizare a legislației;
2.      Asigurarea respectării mecanismului național de armonizare a legislației naționale cu legislația UE;
3. Acordarea asistenței metodologice în domeniul dreptului Uniunii Europene și procesului de armonizare a legislației

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Neamțu Aliona

Telefon:

022-201404

E-mail:

aliona.neamtu@justice.gov.md

Web site:

www.justice.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. 31 August 1989, nr. 82

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în drept; Post-universitare absolvite cu diplomă de master în drept/ internațional și european superioare, de licență în drept.
 
Experienţă profesională: 6 luni de experienţă profesională în domeniu.
 
Cunoştinţe:
- legislația națională,
- dreptul Uniunii Europene;
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -          formularul de participare  (care poate fi descărcat de pe pagina web a ministerului).
-          copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă(candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
-          copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
-          documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională (pentru funcțiile unde se solicită ca candidatul să  posede cunoștințe în domeniul dat);
-          documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
-          cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată de pe pagina web a ministerului );
-          acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (care poate fi descărcat de pe pagina web a ministerului).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2600 lei

Bibliografia concursului:

ü  Constituţia Republicii Moldova;
ü  Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30 august 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei;
 
Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:
 
ü  Legea nr. 136-XII din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
ü  Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
ü  Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
ü  Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
 
Acte normative în domeniul serviciului public:
ü  Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);
ü  Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 74-75/243 din 11 aprilie 2008);
ü  Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale;
ü  Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
ü  Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
ü  Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;
 
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
 
ü  Hotărîrea Guvernului privind crearea Centrului de armonizare a legislaţiei, Nr. 190. din 21 februarie 2007 (Monitorul Oficial nr. 029 din 2 martie 2007, art. 205);
ü  Hotărîrea Guvernului cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară. Nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 (Monitorul Oficial nr. 189 din 15 decembrie 2006, art. 1470);
ü  Hotărîrile de Guvern cu privire la aprobarea Planurilor Naţionale anuale de Armonizare a Legislaţiei;
ü  Metodologia de Armonizare a Legislaţiei în Republica Moldova http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=225
ü  Ghid privind întocmirea Tabelelor de concordanţă http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=225
ü  www.europa.eu - pagina oficială a Uniunii Europene;
ü  www.eur-lex.europa.eu – legislaţia Uniunii Europene.