Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Justiţiei

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. 31 august 1989 nr. 82
Persoană de contact: Natalia Graur
Telefon: 022-201404
E-mail:
Website: www.justice.gov.md

Specialist superior în Serviciul generalizare și analiză a statisticii judiciare din cadrul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C51. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior în Serviciul generalizare și analiză a statisticii judiciare din cadrul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești

Data-limită de depunere a documentelor:

03.12.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

I. Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea sarcinilor Agenției de administrare a instanțelor judecătorești în domeniu administrării judecătoreşti şi sistematizării şi analizei statisticii judiciare.
 
II. Sarcinile de bază:
 1. Ţinerea evidenţei şi analiza statisticii judiciare;
 2. Examinarea cererilor şi adresărilor privind furnizarea informaţiei statistice;
 3. Întocmirea rapoartelor trimestriale şi anuale cu privire la statistica judiciară;
 4. Colectarea, verificarea, stocarea și ținerea evidenței fișelor de evidență statistică a inculpaților și a taloanelor de control prezentate de către instanțele judecătorești;
 5. Acordarea asistenței și sprijinului metodologic personalului instanțelor judecătorești în ceea ce privește evidența, generalizarea și analiza statisticii judiciare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Neamțu Aliona

Telefon:

022-201404

E-mail:

aliona.neamtu@justice.gov.md

Web site:

www.justice.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. 31 August 1989, nr. 82

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • cunoaşte limba română;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • îndeplineşte cerințele specifice pentru ocuparea funcției.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept.
Experienţă profesională: 6 luni de experienţă profesională în domeniu.
Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Preferabil cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare  (poate fi descărcat de pe pagina web a ministerului);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
 • documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională (pentru funcțiile pentru care se solicită ca candidatul să cunoască o limbă de circulație internațională);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată de pe pagina web a ministerului);
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat de pe pagina web a ministerului ).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2600 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.650 din din 26.05.2016.
 
Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
 • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.
 
Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:
 • Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 • Instrucţiunile privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor  fizice şi juridice, adresate organelor  de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.208 din  31.03.1995.
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr.76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești;
 • Legea nr. 514 din  06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 544 din  20.07.1995cu privire la statutul judecătorului;
 • Legea nr. 947 din  19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,;
 • Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor;
 • Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel, aprobată prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.142/4 din 04.02.2014;
 • Hotărîrea Parlamentului nr.21 din 03.03.2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi şi/sau
  de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti.