Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Biroul Naţional de Statistică

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Grenoble, 106
Persoană de contact: Ala Caraman
Telefon: 0 22 40 30 53
E-mail:
Website: http://www.statistica.md/

Șef secție (B21) / Secția audit intern și managementul calității

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Funcţii publice de execuţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef secție (B21) / Secția audit intern și managementul calității

Data-limită de depunere a documentelor:

04.12.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

I. Scopul general al funcţiei:
Asigurarea eficacității sistemului de management financiar și control în cadrul Biroului, contribuind la îmbunătățirea acestuia.
II.Sarcinile de bază:
1.  Coordonarea elaborării Planului strategic şi planului anual al activităţii de audit intern şi managementul calităţii.
2.Organizează, coordonează şi supraveghează activitatea de audit intern și implementare a managementului calității în BNS.
3. Informează periodic, minim trimestrial, directorul general al BNS privind rezultatele activităţii de audit intern și management al calității.
4.Coordonează elaborarea şi prezintă anual raportul privind activitatea de audit intern conform formatului şi în termenii stabiliţi.
5.Acordarea asistenţei consultative privind respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul de competenţă.
6. Managementul secţiei.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ala Caraman, șef adjunct al  Secţiei juridice și resurse umane, tel. de contact: 067770742

 

Telefon:

0 22 40 30 53

E-mail:

ala.caraman@statistica.md

Web site:

http://www.statistica.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str.Grenoble, 106, et. 2, bir.201

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul ştiinţe economice sau drept, administraţie publică, preferabil certificat de auditor.
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic.
·         Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
·         Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii
 • copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă/adeverințe semnate și adeverite prin ştampilă, care confirmă vechimea în muncă;
 • cazierul judiciar.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

8620

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16/2008 cu  privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale;
 • Legea nr. 82/2017 cu privire la integritate;
 • Legea nr. 190/1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţiile publice;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cu anexe.

Acte normative de specialitate:
 • Legea nr. 93/2017cu privire la statistica oficială;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 935/2018 privind la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică;
 • Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
 • Legea contabilității nr. 113/2007;
 • Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardele naţionale de control intern în sectorul public”;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 „Standardele Naţionale de Audit Intern”;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament model de funcționare a unității de audit intern);
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 105 din 15.07.2013 „Normele metodologice de audit intern în sectorul public”;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 100 din 29.08.2012 „Regulamentul privind certificarea auditorilor interni în sectorul public”.