Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : Piata Marii Adunari Nationale,1
Persoană de contact: Melenciuc Raisa
Telefon: 0 22 233 320
E-mail:
Website: http://www.edu.gov.md/

Consultant în Direcția Învățământ preuniversitar (concurs prelungit)

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C35. Consultant

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant în Direcția Învățământ preuniversitar (concurs prelungit)

Data-limită de depunere a documentelor:

02.06.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției
Elaborarea, promovarea și coordonarea implementării politicii de stat în domeniul educației formale a învăţământului general (primar, gimnazial, liceal și special) şi al educaţiei nonformale (învăţămîntul extraşcolar).
Sarcinile de bază
1. Promovarea politicii de stat în domeniul educaţiei prin asigurarea exercitării legislației în vigoare în sfera educației, respectării și executării în Republica Moldova a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului în instituțiile de învățământ general de toate tipurile;
2. Pronosticarea, identificarea şi propunerea spre aprobare a direcţiilor prioritare de dezvoltare în domeniul învățământului extrașcolar, a disciplinelor opționale și activităților în cadrul dirigenției;
3. Elaborarea cadrului normativ și a rapoartelor în domeniul învățământului extrașcolar, a disciplinelor opționale și activităților în cadrul dirigenției;
4. Coordonarea activității de evaluare a suportului didactic în domeniul de competență;
5. Coordonarea activităţii organelor locale de specialitate din domeniul învățământului şi a instituţiilor de subordine republicană privind compartimentele de bază. 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Melenciuc Raisa

Telefon:

0 22 233 320

E-mail:

melenciucraisa@gmail.com

Web site:

http://www.edu.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

MD - 2033
mun. Chișinău
Piața Marii Adunări Naționale nr.1
et. 4, bir.442

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii
  • Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul general ştiinţe pedagogice de specialitate;
  • Deţinerea gradului didactic I/Superior în domeniul învățământului extrașcolar;
  • Stagii de perfecţionare profesională în domeniul învăţământului formal și nonformal.
Experienţă profesională:
  • minimum 5 ani de activitate în domeniul pedagogic și experienţă de activitate didactică în domeniul învățământului secundar (activitate managerială/în calitate de diriginte la clasă/conducător de cerc, etc).
 Cunoştinţe:
  • cunoaşterea legislaţiei în domeniu (Codul Educației, Strategia Educația 2020, Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar din perspectiva ȘPC, Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Programul de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020, Regulamentul-tip al instituiției de învățământ secundar);
  • cunoaşterea cadrului normativ din domeniului învăţământului preuniversitar (Curriculumul şcolar la dirigenție);
  • cunoaşterea politicilor precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniul învăţământului preuniversitar;
  • cunoaşterea perfectă a limbii de stat (orală şi scrisă);
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (comunicare orală şi scrisă);
  • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice (anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs) http://lex.justice.md/md/331023/
2. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
3. Copiile actelor ce atestă deţinerea gradului didactic;
Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal, prin poștă sau email.

Salariu de funcţie:

minim 3400

Bibliografia concursului:

Acte normative  în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului  public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
- Legea nr.16-XVI  din 15 februarie 2008  cu privire  la conflictul  de interese;
- Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului  public;
Acte normative în domeniul de specialitate
- Convenția ONU cu privire la drepturile copilului;
- Codul Educației al Republicii Moldova din 17.07.2014;
- Strategia Educația 2020;
- Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva ȘPC;
- Programul de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020;
- Regulamentul-tip al instituiției de învățămînt secundar general.