Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : Piata Marii Adunari Nationale,1
Persoană de contact: Melenciuc Raisa
Telefon: 0 22 233 320
E-mail:
Website: http://www.edu.gov.md/

Consultant în Direcţia învăţământ preuniversitar (concurs prelungit)

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C35. Consultant

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant în Direcţia învăţământ preuniversitar (concurs prelungit)

Data-limită de depunere a documentelor:

12.05.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei
Elaborarea, promovarea și coordonarea implementării politicii de stat în domeniul educaţiei timpurii.
 
Sarcinile de bază
1. Promovarea politicii de stat şi asigurarea exercitării legislaţiei în vigoare în domeniul educației timpurii, respectării în Republica Moldova a Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului în instituţiile de educație antepreșcolară și de învățământ preșcolar;
2. Prognozarea, identificarea şi propunerea spre aprobare a direcţiilor prioritare de dezvoltare în domeniul educației timpurii;
3. Coordonarea/monitorizarea/evaluarea implementării politicii de stat în problemele organizării și funcționării serviciilor educaționale timpurii, a  procesului educațional în insituțiile de educație antepreșcolară și de învățământ preșcolar;
4. Elaborarea/coordonarea bazei normative de organizare a serviciilor educaționale timpurii și a procesului educațional în instituțiile de educație antepreșcolară și de învățământ preșcolar, precum și monitorizarea implementării acestora;
5. Coordonarea activităţii manageriale a organelor locale de specialitate din domeniul învățămîntului privind problemele domeniului educației timpurii pe diverse dimensiuni.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Melenciuc Raisa

Telefon:

0 22 23 33 20

E-mail:

melenciucraisa@gmail.com

Web site:

http://www.edu.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

MD - 2033
mun.Chișinău
Piața Marii Adunări Naționale, 1
et. 4, bir. 442

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii
  • Superioare de licenţă sau echivalente, în domeniul ştiinţelor educaţiei (specializare în educaţie timpurie/învăţământ preșcolar/învăţământ primar); Studiile de masterat sunt un avantaj;
  • Stagii de perfecţionare profesională în domeniile educației timpurii, învăţământului preșcolar și/sau primar.
 Experienţă profesională:
  • minimum 5 ani de activitate în domeniul pedagogic;
  • experiență de lucru în domeniul educației timpurii și învăţământului preșcolar (activitate de elaborare a proiectelor de acte normative și suporturi didactice, de predare-învățare-evaluare în cadrul grupei de copii/clasei de elevi, experiență managerială etc.).
Cunoştinţe:
  • cunoaşterea cadrului normativ-legislativ din domeniu;
  • cunoaşterea domeniului educației timpurii;
  • cunoaşterea politicilor, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi internaționale în domeniul educației timpurii;
  • cunoaşterea limbii de stat (comunicare orală şi scrisă);
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (comunicare orală şi scrisă);
  • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - formularul de participare, anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului publiccu semnătura titularului;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal, prin poştă sau e-mail 

Salariu de funcţie:

minim 3400

Bibliografia concursului:

Acte normative  în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului  public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
- Legea nr.16-XVI  din 15 februarie 2008  cu privire  la conflictul  de interese;
- Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului  public;

Acte normative în domeniul de specialitate
- Codul Educației al Republicii Moldova, 2014;
- Strategia Educația 2020;
- Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022;
- Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului;
Dtandardele de Învățare și Dezvoltare a Copilului de la naștere până la 7 ani, 2010;
- Standardele profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie, 2010;
- Curriculum-ul educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7 ani) în Republica Moldova, 2008;
- Regulamentul instituției preșcolare, 2011;
- Regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, 2016.