Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul Piscicol

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinau
Adresa : str.Mereni, 8
Persoană de contact: Ghenciu Petru
Telefon: 022 47 24 20
E-mail:
Website: www.sp.gov.md

Inspector Principal al Serviciului Juridic în cadrul Serviciului Piscicol de Stat

Domeniu de activitate:

Ecologie şi protecţia mediului

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C43. Inspector principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector Principal al Serviciului Juridic în cadrul Serviciului Piscicol de Stat

Data-limită de depunere a documentelor:

15.05.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a)    scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea măsurilor de protecţie a resurselor biologice acvatice şi reglementarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale. Prevenirea şi depistarea încălcărilor şi supravegherea respectării legislaţiei în domeniul protecţiei resurselor piscicole.
 
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
-      Efectuarea controlului ecologic de stat, planificat şi operativ, privind respectarea legislaţiei cu privire la protecţia resurselor biologice acvatice din bazinele acvatice naturale;
-      Prevenirea, depistarea şi documentarea cazurilor de braconaj şi alte încălcări a legislaţiei ecologice privind protecţia resurselor biologice acvatice în bazinele acvatice naturale;
-      Înaintarea propunerilor pentru elaborarea proiectelor de acte normative şi legislative ce ţin de activitatea Serviciului Piscicol;
-      Reprezentarea intereselor Serviciului Piscicol în instanţele de judecată;
Acordarea asistenţei consultative subdiviziunilor structurale ale Serviciului Piscicol privind elaborarea actelor normative în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ghenciu Petru

Telefon:

022 47 24 20

E-mail:

sp@sp.gov.md

Web site:

www.sp.gov.md

Raion, oraș:

Chișinau, CHIŞINĂU

Adresa:

MD-2023, Stradela Mereni, 8, mun. Chișinău
Contacte http://sp.gov.md/contacte.html

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalentul lor în domeniul jurisprudenţei.
Experienţă profesională: Minimum 2 ani în domeniul jurisprudenţei.
Condiţie specială: pregătirea fizică la nivel înalt, posibilitatea susţinerii normativelor la înot.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
- formularul de participare,
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

●      Constituţia Republicii Moldova
●      Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
Legea nr.48  din  22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

·   Acte normative în domeniul de specialitate
Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218 din  24.10.2008
Codul apelor al Republicii Moldova nr.1532 din 22.06.1993
Legea nr.149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura
Legea nr.1515-XII din 16 mai 1993 privind protecţia mediului înconjurător
Legea nr.1102 din 06.02.1997 cu privire la resursele naturale
Legea nr.440 din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă
Legea nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 privind regnul animal
Legea nr.325 din 15.12.2005 cu privire la Cartea Roşie
Hotărîrea Guvernului nr.888 din 06.08.2007 privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice naturale.