Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Centrul Naţional Anticorupţie

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : bd.Stefan cel Mare, 198
Persoană de contact: Natalia Anghel
Telefon: 022257329
E-mail:
Website: http://cna.md/

Şef al Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale (funcţie publică cu stut special de conducere)
 

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Organele centrale de specialitate ale AP şi alte AAC

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Şef al Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale (funcţie publică cu stut special de conducere)
 

Data-limită de depunere a documentelor:

05.07.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
 
         Organizează, coordonează şi îndrumă nemijlocit întreaga activitate a Agenţiei  Recuperarea Bunurilor Infracţionale prin monitorizarea nemijlocită a activităţii de efectuare a investigaţiilor financiare paralele în vederea recuperării bunurilor infracţionale din infracţiuni de corupţie şi conexe. Reprezintă în coraport cu organele similare internaţionale Agenţia şi coordonează efectuarea schimbului de informaţii.
 
Sarcinile de bază:
 
1.Organizează şi asigură desfăşurarea activităţii Agenţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare şi standardele internaţionale;
2.Asigură disciplina executorie şi de serviciu, respectarea legalităţii de către colaboratorii Agenţiei;
3.Repartizarea atribuţiilor personalului pe compartimente de activitate cu fixarea măsurilor şi termenelor de realizare;
4.Coordonează efectuarea schimbului de date cu organele internaţionale similare în scopul recuperării bunurilor infracţionale;
5.Organizează şi asigură analiza activităţii Agenţiei, elaborează propuneri pentru elaborarea strategiilor şi metodologiei de activitate.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Silvia Cecan

Telefon:

022257329

E-mail:

concurs@cna.md

Web site:

http://cna.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Documentele se depun de către aplicanţi personal pe adresa:
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 198, Sala de audienţă,
Telefoane de contact: 257-329; 257-303; 257-297  - Direcţia resurse umane

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

-vârsta de până la 40 de ani pentru ocuparea funcţiilor pentru care se conferă grad special;
- este cetăţean al Republicii Moldova, este domiciliată pe teritoriul ei, are capacitate deplină de exerciţiu;
- are studii superioare juridice;
- cunoaşte limba de stat;
- are o vechime în muncă în organele de drept de cel puţin 7 ani, dintre care cel puţin 5 ani în funcţiile de procuror sau judecător în instanţele judecătoreşti naţionale sau internaţionale, de ofiţer de urmărire penală, ofiţer de investigaţii;
- este aptă din punct de vedere medical;
- nu are antecedente penale şi se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
- nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;
- dispune de cunoştinţe de bază în lucrul cu calculatorul şi bazele de date la nivelul necesar activităţii.
- Cunoaşterea limbii engleze sau a unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare de licenţă în domeniul juridic;
 
Experienţă profesională: vechime în muncă în organele de drept de cel puţin 7 ani, dintre care cel puţin 5 ani în funcţiile de procuror sau judecător în instanţele judecătoreşti naţionale sau internaţionale, de ofiţer de urmărire penală, ofiţer de investigaţii.
Deţinerea experienţei manageriale constituie un avantaj.
 
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;
- Cunoaşterea unei limbi străine;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, capacităţi înalte de expunere în scris a gândului, abilităţi de comunicare, planificare, organizare, luare a deciziilor, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:   -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică pe adresa: http://cna.md/public/files/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf;
- copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- cazierul juridic sau declaraţia pe propria răspundere;
-1 foto 3 x 4.

* Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.

** Cazierul juridic şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe propria răspundere. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

1.Convenţia ONU împotriva corupţiei, ratificată prin Legea nr.158-XVI din 06.07.2007;
2.Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională din 08.11.1990;
3.Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
4.Codul penal;
5.Codul de procedură penală;
6.Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
7.Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
8.Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
9.Legea nr.595-XIV din 24.09.1999 cu privire la tratatele internaţionale;
10.Legea nr. 48 din 30.03.2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale;
11.Hotărârea Guvernului nr.664 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie;
12.Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019;
13.Metodele şi bunele practici internaţionale de recuperare a activelor.