Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact: Mihail Ghetiu
Telefon: 022252317
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Specialist secţie administrativ-militară (locul de dislocare permanentă Sîngerei)

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C52. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist secţie administrativ-militară (locul de dislocare permanentă Sîngerei)

Data-limită de depunere a documentelor:

03.07.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) scopul general al funcţiei:
         Organizarea şi desfăşurarea activităţilor privind completarea Forţelor Armate cu resurse umane şi tehnico-materiale la mobilizare. Planificarea şi organizarea lucrului cu rezerviştii, asigurarea garanţiilor sociale şi juridice familiilor militarilor.
b) sarcinile de bază:
         1. Asigurarea desfăşurării procesului de administrare, repartizare, evidenţă şi documentare a resurselor de mobilizare aflate la evidenţă;
         2. Organizarea, monitorizarea şi coordonarea activităţilor în vederea asigurării drepturilor şi garanţiilor sociale ale familiilor militarilor;
         3.Organizarea şi desfăşurarea activităţilor privind completarea Forţelor Armate cu resurse umane şi tehnico-materiale la mobilizare, precum şi a unor unităţi sau subunităţi militare în caz de calamităţi naturale, avarii tehnogene şi catastrofe;
         4. Planificarea şi desfăşurarea lucrului cu rezerviştii (instruirea, perfecţionarea, asigurarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a garanţiilor sociale şi juridice cuvenite etc);
         5. Exercitarea controlului privind îndeplinirea de  către autorităţile publice locale, instituţiile publice şi agenţii economici a prevederilor legislative din domeniul administrativ-militar.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pîrliţanu Tatiana, şef serviciu resurse umane, Centrul militar teritorial Bălţi, tel.: 076712977, adresa: mun. Bălţi, str. Păcii 87.

Telefon:

0231-223-23; 0231-251-30

E-mail:

cmt.balti@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

Bălţi, BĂLȚI

Adresa:

Centrul militar teritorial Bălţi, mun. Bălţi, str. Păcii 87.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii de bază:
 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • studii superioare de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul  administraţiei publice, drept, psihologie;
 • posedarea obligatorie a limbii de stat;
 • dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii în organele publice;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.
Cerinţe specifice:
Studii: studii superioare de licenţă sau echivalente, cursuri de perfecţionare.
Experienţă profesională: Preferabil experienţă în serviciul public.
Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.   
 
Abilităţi: Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a achipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare  eficientă.
 
Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, comportament echilibrat, adaptabilitate bună, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 2400 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 1. Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 4. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 5. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 1. Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
 2. Legea nr.1244-XV din 18.07.2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate;
 3. Legea nr.1192 din 04.07.2002 privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea;
 4. Hotărîrea Guvernului Nr.77 din 31.01.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară al organelor administrativ-militare;
 5. Hotărîrea Guvernului Nr.283 din 14.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public.