Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Judecătoria Căuşeni

Raion : CĂUȘENI
Oraș : Căuşeni
Adresa : str. Ştefan cel Mare, 86
Persoană de contact: Ion Rîncău
Telefon: 0-243-2-76-17
E-mail:
Website:

Specialist principal

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C30. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal

Data-limită de depunere a documentelor:

25.07.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Efectuarea lucrărilor de secretariat ale judecătoriei în conformitate cu standartele stabilite în scopul eficientizării activităţii instanţei judecătoreşti şi respectarea drepturilor participanţilor la proces.
Sarcinile de bază a specialistului principal:
Ø  Ţinerea evidenţei şi documentarea procesuală pe dosarele civile, comerciale şi de contencios administrativ.
Ø  Primirea şi înregistrarea electronică a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;
Ø  Primirea şi înregistrarea manuală a cauzelor în registrul alfabetic şi fişa de evidenţă;
Ø  Întocmirea rapoartelor trimestriale, semestriale şi anual cu privire la statistica judiciară;
Ø  Întocmirea notelor informative şi răspunsurilor la interpelările primite spre executare;
Ø  Asigurarea transmiterii dosarelor şi materialelor în arhiva instanţei;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ion Rîncău

Telefon:

0-243-2-76-17

E-mail:

ion.rincau@justice.md

Raion, oraș:

Căuşeni, CĂUȘENI

Adresa:

str. Str. Ştefan cel Mare, 86, or. Căuşeni

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii de participare la concurs
Condiţii de bază:
deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
cunoaşterea limbii de stat;
neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.
Cerinţe specifice.
Studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Formularul de participare 
copia diplomei de studii
2 poze 3/4

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
Constituţia Republicii Moldova;
Acte legislative specifice domeniului de specialitate:
Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;
Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;
Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;
Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;
Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;
Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;
Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04.02.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel.
Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;
Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;
Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;
Acte legislative specifice domeniului serviciului public:
Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.