Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Curtea de Apel Bălți

Raion : BĂLȚI
Oraș : Bălți
Adresa : str. Ștefan cel Mare, 54
Persoană de contact: Curicheru Olga
Telefon: 023160745
E-mail:
Website: instante.justice.md

grefier

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C28. Grefier

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

grefier

Data-limită de depunere a documentelor:

15.09.2017

Unități disponibile:

2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Să participe la şedinţele de judecată şi să asigure întocmirea procesului-verbal in conformitate cu legislaţia în vigoare. Să întocmească actele procedurale prevăzute de codurile de procedură penală şi contravenţional, necesare pregătirii cauzei spre examinare şi transmiterii dosarelor în cancelarie. Să asigure introducerea datelor şi proceselor-verbale în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare. Să asigure înregistrarea audio digitală calitativă a şedinţelor de judecată la care va participa.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Neamțu Alina

Telefon:

023160745

E-mail:

marina.tilipet@justice.md

Web site:

instante.justice.md

Raion, oraș:

Bălți, BĂLȚI

Adresa:

str.Şt.cel Mare 54

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Licenţiat în drept.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Copia diplomei de absolvire

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

Legea nr 158 cu privire la funţia publică şi statutul funcţionarului public; Legea cu privire la petiţionare ,Cod procedură civila ,Cod procedura penală.