Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Curtea de Apel Bălți

Raion : BĂLȚI
Oraș : Bălți
Adresa : str. Ștefan cel Mare, 54
Persoană de contact: Curicheru Olga
Telefon: 023160745
E-mail:
Website: instante.justice.md

specialist serviciul resurse umane

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist serviciul resurse umane

Data-limită de depunere a documentelor:

29.09.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Ținerea evidenței angajaților instanței, a registrelor, ordinelor și carnetelor de muncă; - Coordonare procesului de implementare a procedurilor de personal a funcționarilor publici: - Acordarea asistenței a comiselor de concurs pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice și posturilor vacante; - Ținerea evidenței dezvoltării profesionale a funcționarilor publici.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Tilipeţ Marina

Telefon:

023160745

E-mail:

marina.tilipet@justice.md

Web site:

instante.justice.md

Raion, oraș:

Bălți, BĂLȚI

Adresa:

str.Şt.cel Mare 54

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- studii superioare juridice; - cunoaşterea legislaţiei în domeniu; - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea limbii de stat; - abilităţi de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova; 2. Acte legislative specific domeniului de specialitate: · Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; · Hotărîrea Guvernului nr.802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale; · Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale; · Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social; · Legea nr. 156-XIV privind pensiile de asigurări sociale de stat; · Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale; · Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public; · Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; · Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere; · Legea nr.190- XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare · Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice; · Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici; 3. Acte normative îndomeniul de specialitate: · Codul civil al Republicii Moldova; · Codul de procedură Civilă al Republicii Moldova; · Codul Familiei al Republicii Moldova; · Codul contravențional al Republicii Moldova; · Codul muncii al Republicii Moldova 4. Legislaţia CEDO. 5. Alteacte legislative în domeniul.