Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact: Mihail Ghetiu
Telefon: 022252317
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Specialist superior secţia administrativ-militară (l.d.p. Cimişlia)

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C51. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior secţia administrativ-militară (l.d.p. Cimişlia)

Data-limită de depunere a documentelor:

25.09.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) scopul general al funcţiei:
         Contribuirea la realizarea cerinţelor legislaţiei în vigoare cu privire recrutarea tinerilor şi încorporarea recruţilor în Forţele Armate, la ridicarea prestigiului serviciului militar în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova prin propagarea trecutului istoric al generaţiilor ce au luptat pentru independenţa şi suveranitatea ţării, educaţia tineretului premilitar în spiritul dragostei faţă de Patrie.
 
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
 1. Analizarea şi ţinerea evidenţei nominale şi statistice a recruţilor;
 2. Implementarea actelor legislative şi normative în domeniul recrutării-încorporării cetăţenilor;
 3. Participarea la organizarea încorporării recruţilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus;
 4. Planificarea şi organizarea educaţiei tineretului premilitar în spiritul dragostei faţă de Patrie.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Canţîr Serafima, şef serviciu resurse umane, Centrului militar teritorial Hînceşti, tel.: 0269-2-25-01, adresa: or. Hînceşti, str. Mihai Moraru 72.

Telefon:

0269-2-25-01

E-mail:

cmt.hincesti@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

Hînceşti, HÎNCEȘTI

Adresa:

oraşul Hînceşti, str. Mihai Moraru 72, sediul Centrului militar teritorial Hînceşti.

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: studii superioare de licenţă sau masterat, administraţie publică sau similare acestora, cursuri de perfecţionare.
 
Experienţă profesională: vechime în muncă în serviciul public – preferabil 1 an.
 
Cunoştinţe:
 • cunoaterea legislaţiei naţionale în domeniul recrutării-încorporării,
 • cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: WORD,Excel, Internet.
        Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză; elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă,
autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobăndite.
       Aptitudini/comportamente: diplomaţie; creativitate şi spirit de iniţiativă; flexsibilitate; disciplină; punctualitate; tact; politeţe; comportament echilibrat, responsabilitate; tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare la concurs,
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2600

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale.
 • Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”.
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
- Legea nr.1245 – XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
- Hotărîrea de Guvern nr.631 din 23.05.2003,  Regulamentul cu privire la evidenţa militară.
- Hotărîrea de Guvern nr. 864 din 17.08.2005, Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar sau cel cu termen redus.
- Hotărîrea de Guvern nr.77 din 31.01.2001, Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul- limită al organelor administrativ-militare.
- Legea nr. 345-XV din 25.07.2003 Cu privire la apărarea naţională.