Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact: Mihail Ghetiu
Telefon: 022252317
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Specialist, secţie de mobilizare (l.d.p U.T.A Gagauzia)

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C52. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist, secţie de mobilizare (l.d.p U.T.A Gagauzia)

Data-limită de depunere a documentelor:

29.10.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) scopul general al funcţiei:
 1. Contribuirea la realizarea cerinţelor legislaţiei în vigoare cu privire la evidenţa şi completarea cu resurse umane necesare centrului militar pe timp de pace, la mobilizare şi pe timp de război, precum şi a altor măsuri din domeniul administrativ – militar. Organizarea evidenţei nominale şi statistice a ofiţerilor în rezervă şi repartizarea lor pentru completarea unităţilor militare la mobilizare.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
 1. planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii persoanelor cu funcţii de conducere din sistemul instituţiilor publice şi agenţilor economici în domeniul mobilizării şi evidenţei militare a rezerviştilor;
 2. organizarea, coordonarea şi asigurarea desfăşurării activităţii de administrare, repartiţia, evidenţă şi documentare a subofiţerilor, sergenţilor şi soldaţilor din rezervă, de rechiziţionare a bunurilor şi prestări de servicii în interes public;
 3. evaluarea şi înaintarea propunerilor privind pregătirea subofiţerilor, sergenţilor şi soldaţilor din rezervă la concentrări militare, antrenamente şi exerciţii de mobilizare;
 4. înaintarea propunerilor privind asigurarea mobilizării cu spaţii locative, unităţi de transport, efectiv;
 5. planificarea, desfăşurarea controalelor la instituţiile publice şi agenţii economici şi întocmirea proceselor-verbale privind respectarea legislaţiei în domeniul evidenţei resurselor tehnico-materiale ce se rechiziţionează şi a persoanelor chemate pentru prestări de servicii.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Manaf Irina

Telefon:

0298-2-85-71

E-mail:

cmm.comrat@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

Comrat, COMRAT

Adresa:

 str. Lenin, 174

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: studii superioare de licenţă în domeniul managementului, administraţiei publice, drept patrimonial sau similare acestora, cursuri de perfecţionare.
 
Experienţă profesională: minimum 2 ani de experienţă profesională în domeniu de activitate similar sau vechime în organele publice.
 
Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea managementului resurselor umane;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
Abilităţi: abilităţi de lucru cu oameni,  cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2600

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 1. Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 4. Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 5. Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 6. Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
 7. Legea nr.1245 din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
 8. Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 9. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 10. Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”.