Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact: Mihail Ghetiu
Telefon: 022252317
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Specialist principal secţie mobilizare Centrul militar teritorial Bălţi

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C50. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal secţie mobilizare Centrul militar teritorial Bălţi

Data-limită de depunere a documentelor:

07.11.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) scopul general al funcţiei:
         Controlul şi organizarea statistică şi nominală a evidenţei militare a  resurselor umane în centrul militar, selectarea efectivului de subofiţeri/sergenţi/soldaţi în rezervă pentru completarea u/m la mobilizare, controlul şi menţinerea în gătinţa permanentă a fişierului de subofiţeri/sergenţi/soldaţi în rezervă activă şi pasivă.
b) sarcinile de bază:
         1. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii persoanelor cu funcţii de conducere din sistemul autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul administrativ-militar şi pregătirii de mobilizare;
         2. Organizarea, selectarea, aprecierea şi repartiţia resurselor de mobilizare conform cererilor de completare;
         3.Analiza calităţii şi cantităţii resurselor din evidenţă cu elaborarea planurilor de perspectivă, necesarului pe specialităţi militare, notelor informative;
         4. Organizarea şi asigurarea pregătirii centrului militar în vederea îndeplinirii misiunilor ce-i revin în domeniul mobilizării şi completării cu resurse umane şi tehnico-materiale;
         5. Analiza respectării legislaţiei în domeniul evidenţei militare a rezerviştilor, pregătirii de mobilizare şi înaintarea propunerilor privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniile respective, reprezentarea intereselor CMT Bălţi în judecată.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pîrliţanu Tatiana

Telefon:

0231-223-23; 0231-251-30

E-mail:

cmt.balti@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

Bălţi, BĂLȚI

Adresa:

mun. Bălţi, str. Păcii 87.

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • studii superioare de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul  administraţiei publice, drept, psihologie;
 • posedarea obligatorie a limbii de stat;
 • dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii în organele publice;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: studii superioare de licenţă sau echivalente, cursuri de perfecţionare.
Experienţă profesională: Preferabil experienţă în serviciul public.
Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.   
 
Abilităţi: Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a achipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare  eficientă.
 
Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, comportament echilibrat, adaptabilitate bună, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare,
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 3000 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 1. Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 4. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 5. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 Acte normative în domeniul de specialitate:
 1. Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
 2. Legea nr.1244-XV din 18.07.2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate;
 3. Legea nr.1192 din 04.07.2002 privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea;
 4. Hotărîrea Guvernului Nr.77 din 31.01.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară al organelor administrativ-militare;
Hotărîrea Guvernului Nr.283 din 14.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public.