Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Cancelaria de Stat\Oficiile teritoriale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Persoană de contact: Aramă Cristina
Telefon: 250-474
E-mail:
Website: http://cancelaria.gov.md/

Secretar de stat al  Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în domeniul afaceri consulare și drept internaţional)

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: A06. Secretar de stat, ,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Secretar de stat al  Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în domeniul afaceri consulare și drept internaţional)

Data-limită de depunere a documentelor:

21.11.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale ministerului în domeniul dreptului internaţional şi afacerilor consulare prin promovarea şi aplicarea unui management performat, prin realizarea eficientă a legăturilor funcţionale dintre subdiviziunile ministerului şi misiunile diplomatice şi consulare.
Sarcinile de bază:
1.    Coordonarea activității Direcţiei drept internaţional şi Direcţiei afaceri consulare şi a instituţiilor serviciului diplomatic şi consular al Republicii Moldova de peste hotare, asigurînd o conlucrare operativă şi constructivă;
2.    Coordonarea şi monitorizarea realizării politicii externe a Republicii Moldova în domeniul dreptului internaţional şi domeniul consular;
3.    Colaborarea cu ministerele şi autorităţile administrative centrale la capitolul încheierii tratatelor bilaterale şi multilaterale, precum şi examinarea actelor normative naţionale prin prisma compatibilităţii acestora cu tratatele internaţionale;
4.    Coordonarea activităţilor afacerilor consulare, inclusiv ce ţin de protejarea drepturilor şi intereselor persoanelor fizice şi juridice ale RM peste hotare;
5.    Coordonarea elaborării programelor și a planurilor de activitate ale Ministerului, a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniul dreptului internaţional şi afacerilor consulare;
6.    Coordonarea elaborării documentelor de politici publice, a proiectelor de acte normative în domeniile de activitatea gestionate, urmărirea executării acestora;
7.    Coordonarea avizării proiectelor de acte normative, prezentate de alte autorităţi publice, pe domeniile de gestiune;
8.    Asigurarea monitorizării, evaluării şi raportării privind realizarea obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate, precum şi misiunilor diplomatice, în domeniile de gestiune;
9.    Reprezentarea Ministerului, în temeiul delegării, în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu alte autorități publice, cu reprezentanții societății civile și cu persoanele fizice și juridice din Republica Moldova și din străinătate. Realizarea călătoriilor în interes de serviciu în vederea reprezentării Ministerului în cadrul diferitor foruri internaţionale bi- şi multilaterale.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Luminita Ganenco

Telefon:

(022)250-454

E-mail:

luminita.ganenco@gov.md

Web site:

http://cancelaria.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa poştală -  2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 505

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază :
-       Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-       Posedarea limbii de stat;
-       Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
-       Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
-       Deţinerea studiilor superioare, de licenţă, master sau echivalent a unor cursuri specializate în domeniile relaţiilor internaţionale, drept, studii politice, administrare publică;
-       Cunoaşterea la nivelul C1 a limbii engleze şi cel puţin a unei alte limbi de circulaţie internaţională;
-       Experienţă profesională în domeniul dreptului internaţional;
-       Nedestituirea în ultimii 5 ani dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158-XVI din 4 iulie 2008/ neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare;
-       Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
-       Lipsa actelor definitive prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;
-       Lipsa hotărârilor judecătoreşti irevocabile prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
-       Lipsa înscrierilor în Registrul de stat al persoanelor care au interdicţie de a ocupa o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică;
-       Neinstituirea  unei măsuri de ocrotire judiciară;
-       Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 
 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiții specifice:
·         Experienţă profesională: Minimum 10 ani de experienţă profesională în serviciul diplomatic, activitate juridică, management și managementul proiectelor experienţă managerială de cel puţin 5 ani. 

·         Experienţă profesională în străinătate şi/sau în organizaţiile internaţionale constituie un avantaj.
 Cunoştinţe:
·         legislaţia națională;
·         tratatele internaţionale de bază în domeniul relaţiilor diplomatice;
·         drept internaţional;
·         înregistrarea tratatelor internaşionale;
·         administrare publică;
·         management public;
·         teoria organizaţională;
·         politici publice;
·         afaceri publice;
·         aplicare verbală şi scrisă fluent a cunoştinţelor de limba engleză şi alte limbi de circulaţie internaţională  (Legea 761/2001);
·         cunoaştere aprofundată a caracteristicilor relaţiilor şi organizaţiilor internaţionale;
Abilităţi: 
·         de analiză şi sinteză;
·         planificare;
·         organizare;
·         luare a deciziilor;
·         conducerea şi moderarea reuniunilor în format bilateral şi multilateral;
·         motivare;
·         lucru în echipă;
·         comunicare, prezentare şi capacităţi superioare de a dezvolta şi menţine relaţii interpersonale;
·         voinţa de a lucra în afara orelor de lucru în timpul perioadelor de maximă solicitare;
·         capacitatea de a lua decizii în condiții de stres şi de a respecta termene limită;
·         experienţă în administrarea unei reţele largi de contacte;
·         de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
·         flexibilitate la deplasări frecvente de serviciu.
Atitudini/comportamente: 
·         iniţiativă;
·         perseverenţă;
·         creativitate;
·         corectitudine;
·         responsabilitate;
·         integritate;
·         discreţie şi confidenţialitate;
·         tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -formularul de participare [1];
-scrisoarea de motivare;
-curriculum vitae (CV);
- copia buletinului de identitate;
-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
-copia carnetului de muncă;
-cazierul judiciar [2];
-acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţia publică vacantă [3]

[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul Informații suplimentare
[2] 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
[3] Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţia publică vacantă poate fi găsitaici

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.
Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 21 noiembrie 2017 inclusiv, ora 17.00.
Dosarele incomplete nu vor fi acceptate.

Bibliografia concursului:

1.      Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994;
2.      Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern;
3.      Legea nr. 761-XV din 21 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic;
4.      Regulamentul privind activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 744 din 29 iunie 2007;
5.      Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
6.      Regulamentul privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 987 din 11 august 2003;
7.      Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, din 18.04.1961;
8.      Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile  consulare, din 24.04.1963;
9.      Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, din 23.03.1969;
  1. Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptata la New York la 18.12.1979
11.  Legea cu privire la tratatele internaţionale ale RM nr. 595 din 24.09.1999.
12.   Legea nr. 188 din 11.07.2012 privind interpretarea articolului 11 alineatul (1) litera b) din Legea 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
13.  Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative;
14.  Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 cu privire la actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
15.  Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 442 din 17 iulie 2015;
16.  Decretul Preşedintelui RM nr. 101 din 12 aprilie 1996 cu privire la perfecţionarea relaţiilor Republicii Moldova cu alte state în domeniul aplicării tratatelor internaţionale;
17.  Hotărîrea Guvernului nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară.
18.  Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat
19.  Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale;
20.  Legea nr. 1133-XII din 4 august 1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state;
21.  Legea nr. 1134-XII din 4 august 1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova;
22.  Legea nr. 200 privind regimul străinilor în Republica Moldova, din 16.07.2010
23.  Legea nr. 257 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, din 01 noiembrie 2013
24.  Legea nr. 242 cu privire la taxele consulare, din 24.09.2010
25.  Legea nr. 180 cu privire la migraţia de muncă, din 10 iulie 2008
26.  Legea nr. 215 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, din 04 noiembrie 2011
27.  Legea nr. 273 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, din 9 noiembrie 1994
28.  Legea nr. 269 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, din 9 noiembrie 1994
29.  Legea nr. 1024 cetăţeniei Republicii Moldova, din 2 iunie 2000
30.  Legea nr. 100 privind actele de stare civilă, din 26 aprilie 2001
31.  Legea nr. 1453 cu privire la notariat, din 8 noiembrie 2002
32.  Legea nr. 365 privind stabilirea unui regim facilitar de vize, din 25 septembrie 2003
33.  Legea nr. 241 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, din 20 octombrie 2005
34.  Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
35.  Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  1. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public; Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
  2. Legea nr.5-XVI din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați
38.  Legea integrităţii nr.82 din 25 mai 2017
39.  Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
40.  Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
41.  Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
42.  Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
43.  Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici;
44.  Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007 “Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”.