Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : Piata Marii Adunari Nationale,1
Persoană de contact: Melenciuc Raisa
Telefon: 0 22 233 320
E-mail:
Website: http://www.edu.gov.md/

Consultant, Direcția cadrul național al calificărilor

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C35. Consultant

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant, Direcția cadrul național al calificărilor

Data-limită de depunere a documentelor:

27.11.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției:
Asigurarea procesului de elaborare și implementare a tratatelor internaționale în materie de recunoaștere și echivalare a actelor de studii și a calificărilor.
Sarcinile de nază ale funcției:
1. Asigurarea eleborării, dezvoltării Cadrului Național al Calificărilor în învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar;
2. Elaborarea actelor normative privind procesul de recunoaștere și echivalare a calificărilor și actelor de studii din domeniul învățământului profesional tehnic și general;
3. Monitorizarea implementării Cadrului Național al Calificărilor în învățământul profesional tehnic, postsecundar nonterțiar.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Melenciuc Raisa

Telefon:

0 22 233 320

E-mail:

melenciucraisa@gmail.com

Web site:

http://www.edu.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Chișinău 
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 bir.442
 

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii superioare de licenţă/master sau echivalente; 
Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
Experiență profesională în domeniile științe ale educație, științe umanistice, relații internaționale;
Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:   1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice (anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs)  http://lex.justice.md/md/331023/
2. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email  sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 3400 lei

Bibliografia concursului:

·         Constituţia Republicii Moldova
·         Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152  din 17.07.2014
·         Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003
·         Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
·         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
·         Legea nr.133 din 08.07.2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal
·         Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
·         Legea privind accesul la informaţie, nr.982-XIV din 11.05.2000
·         Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative
·         Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
·         Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-         Cadrul European al Calificărilor (EQF) în perspectiva învățării pe parcursul întregii vieţi;
 -        Convenția cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învăţămîntul
superior  în  statele  din  regiunea  Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997