Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Primăria orașului Anenii Noi

Raion : ANENII NOI
Oraș : Anenii Noi
Adresa : str. Suvorov nr.6
Persoană de contact: Natalia Vlasova
Telefon: 0 265 2 10 08
E-mail:
Website:

 
 Specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare al primariei Anenii Noi.
 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Relaţii funciare şi cadastru

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C66. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

 
 Specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare al primariei Anenii Noi.
 

Data-limită de depunere a documentelor:

22.05.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţie:
Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat,indiferent de forma orgnizaţional-juridică,tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.
Sarcinile de bază:
  1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare;
  2.Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;
  3.Ţinerea cadastrului funciar;
  4.Ţinerea monitoringului funciar.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Natalia Vlasova

Telefon:

0 265 2 10 08

E-mail:

primaria@anenii-noi.com

Raion, oraș:

Anenii Noi, ANENII NOI

Adresa:

Raionul Anenii Noi,orasul Anenii Noi,str.Suvorov nr.6,primaria orasului Anenii Noi

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat și oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:Superioare sau medii speciale,în domeniul-Cadastrul Funciar şi Reglementarea Relaţiilor Funciare.
 
Experienţă profesională:mai mult de 3 ani de activitate în domeniul Cadastrului Funciar şi Reglementarea Relaţiilor Funciare.
 Cunoştinţe:
-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-          Cunoaşterea modului de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi relaţiilor funciare;
-          Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
-          Cunoştinţe de operare la calculator;
-          Cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat;

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2600 lei

Bibliografia concursului:

1. Codul Funciar nr. 828-XII din 25.12.1991
2.Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.
3. Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr. 91 din 05.04.2007
4.Legea privind prețul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 27.07.1997
5.Legea privind formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28.10.2004
6. Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice nr. 121-XVI din 04.05.2007 7.Legea privind gospodăriile țărăneşti (de fermier) nr.1353-XIV din 03.11.
și alte acte normative din domeniu.