Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact: Mihail Ghetiu
Telefon: 022252317
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Şef serviciu resurse umane Centrul militar teritorial Cahul

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B34. Şef serviciu,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Şef serviciu resurse umane Centrul militar teritorial Cahul

Data-limită de depunere a documentelor:

20.12.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
      Contribuirea la realizarea cerinţelor legislaţiei în vigoare cu privire la evidenţa şi completarea cu resurse umane necesare în cadrul centrului militar pe timp de pace, precum şi a altor măsuri din domeniul administrativ – militar. Organizarea ritmică a lucrului cu documentele de serviciu.
 
b)  Sarcinile de bază:
1. Planificarea activităţilor ce ţin de lucrul cu resursele umane, ocuparea funcţiilor publice vacante, angajarea şi integrarea profesională a noilor angajaţi, atestarea/evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici.
 
2.Monitorizarea, controlul şi evaluarea implementării procedurilor de planificare a resurselor umane, ocuparea funcţiilor publice vacante, angajare şi integrarea profesională a noilor angajaţi, atestarea/evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici în centrului militar;
 
3.Acordarea asistenţei metodologice în domeniul planificării resurselor umane, ocupării funcţiilor publice vacante, angajării  şi integrării profesionale, atestării / evaluării performanţelor profesionale;
 
4.Asigurarea regimului cu caracter secret în centrul militar;
 
5.Elaborarea cerinţelor cu privire la activităţile de secretariat în centrul militar, organizarea lucrului cu documentele de serviciu secrete şi nesecrete.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Mihail Chirinciuc, Centrul militar teritorial Cahul, tel.: 0299-2-23-23 adresa: or. Cahul, str. Tineretului 15/G

Telefon:

0299-2-23-23; 0299-2-09-76

E-mail:

cmt.cahul@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

Cahul, CAHUL

Adresa:

or. Cahul, str. Tineretului 15/G

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii de bază:
 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • studii superioare în domeniul administrare publică, posedarea obligatorie a limbii de stat;
 • dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii în organele publice;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.
 
Experienţă profesională:  minimum 2 ani de experienţă profesională în domeniu de activitate similar sau vechime în organele publice.
 
Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea  legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, operativitate în luarea celor mai bune decizii, competenţă profesională.
Atitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, devotament şi loialitate faţă de instituţie;  disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, perseverenţă; tact, discreţie, politeţe, diplomaţie; comportament echilibrat, adaptabilitate bună; interes profesional şi atitudine de cooperare; flexibilitate în gândire, temperament corespunzător, inteligenţă, trăsături pozitive de caracter, obiectivitate, spirit critic.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - formularul de participare;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
- cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3200 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
1. Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
3. Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
4. Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
5. Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
6. Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
7. Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
8. Hotărârea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”.
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
1. Legea nr.1156-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la participarea republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii;
2. Legea nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională;
Legea nr. 245 din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat;
3. Hotărârii Guvernului nr. 94 din 1 februarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective;
4. Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
5. Legea nr.1244-XV din 18 iulie 2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate;
Hotărîrea Guvernului nr.77 din 31 ianuarie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare;