Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact: Mihail Ghetiu
Telefon: 022252317
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Specialist Secţie administrativ-militară (l.d.p. Teleneşti)

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C52. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist Secţie administrativ-militară (l.d.p. Teleneşti)

Data-limită de depunere a documentelor:

23.12.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) scopul general al funcţiei:
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu respectarea metodologiei asistenţei psihologice a tinerilor la recrutare şi recruţilor la încorporare.
Planificarea, organizarea şi monitorizarea activităţilor privind recrutarea tinerilor, încorporarea şi repartizarea recruţilor la unităţile militare.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
1. Reprezentarea intereselor centrului militar în domeniul administrativ - militar la autorităţile publice locale, instituţiile publice şi agenţi economici;
2. Desfăşurarea activităţilor (inclusiv cu respectarea prevederilor metodologiei asistenţei psihologice) privind recrutarea tinerilor, încorporarea şi repartizarea recruţilor la unităţile militare.
3. Desfăşurarea activităţilor de informare, selectare şi documentare a recruţilor pentru instruire sau  învăţămînt militar;
4. Controlul privind actualizarea datelor de evidenţă a recruţilor de către autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi agenţii economici;
5. Întocmirea proceselor verbale contravenţionale cetăţenilor privind încălcarea regulilor de evidenţă militară.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Galesco Tatiana, Centrul militar teritorial Orhei.

Telefon:

023525565

E-mail:

cmt.orhei@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

Orhei, ORHEI

Adresa:

or. Orhei, str. Vasile Lupu 173, Centrul militar teritorial Orhei, Serviciu resurse umane.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii de bază:
-         studii superioare în domeniul administrare publică,
-         dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 
Cerinţe specifice:
Studii: studii superioare de licenţă în domeniul asistenţei psihologice, pedagogice, administraţie publică sau similare acestora, cursuri de perfecţionare.
 
Experienţă profesională: Vechimea în muncă în serviciu public - preferabil 1 an.
 
Cunoştinţe:
-         Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-         Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Power Point, Internet.
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, participare la elaborare a documentelor, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 
Aptitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, devotament şi loialitate faţă de instituţie; disciplină, punctualitate, perseverenţă; discreţie, politeţe, comportament echilibrat, adaptabilitate bună; interes profesional şi atitudine de cooperare; flexibilitate în gândire, temperament corespunzător, inteligenţă, obiectivitate.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -         formularul de participare;
-         copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
-         copia certificatului de căsătorie şi de naştere a copiilor (după caz);
-         copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livret militar (după caz));
-         cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2400

Bibliografia concursului:

●      Constituţia Republicii Moldova
●      Acte normative în domeniul serviciului public
1.     Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
2.     Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
3.     Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
4.     Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
5.     Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
6.     Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
7.     Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
8.     Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
9.     Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
10.           Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
11.           Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”;
12.           Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”;
13.           Legea nr.133 din 17 iunie 2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”;
14. Legii nr.133 din 08.07.2011 ,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”;
15.           Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
 
●      Acte normative în domeniul de specialitate:
 - Legea nr. 1245 - XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
 - Hotărîrea Guvernului RM Nr. 77 din 31.01.2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară al organelor administrativ-militare”.
 - Hotărîrea Guvernului RM Nr. 864 din 17.08.2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”.
 - Legea nr. 1244- XV din 18.04.2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate.