Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Secretariatul Consiliul Superior al Magistraturii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str. M. Eminescu, 5
Persoană de contact: Șef Serviciu resurse umane, Natalia Cerneavschi
Telefon: 022 990-810
E-mail:
Website: www.csm.md

 • Specialist principal, Serviciul protocol, informare și comunicare cu mass-media

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Relaţii cu mass-media

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

 • Specialist principal, Serviciul protocol, informare și comunicare cu mass-media

Data-limită de depunere a documentelor:

12.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Asigurarea comunicării eficiente a Consiliului Superior al Magistraturii cu mijloacele de comunicare în masă şi realizarea activităţilor protocolare.
 
Sarcinile de bază:
1. Sintetizarea şi furnizarea informaţiei privind activitatea CSM către mass-media şi alte autorităţi publice;
2. Realizarea acţiunilor de implementare a planurilor de comunicare;
3. Elaborarea proiectelor de hotărîri ale Consiliului Superior al Magistraturii privind delegarea peste hotarele ţării;
4.  Realizarea acţiunilor de protocol.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Șef Serviciu resurse umane Natalia Cerneavschi

Telefon:

022 990-810

E-mail:

natalia.cerneavschi@csm.md

Web site:

www.csm.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa poştală:  mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 5,  bir. 203.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:
Studii: studii superioare juridice sau jurnalistice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă acestora.
Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu
Cunoştinţe: 
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea limbii de stat;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională ( nivel B1);
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 1. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs care va conţine următoarele acte:
 
a) formularul de participare din Anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;
b) copia de pe buletinul de identitate;
c) copiile de pe diplomele de studii (cu suplimentul) şi de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia de pe carnetul de muncă;
e) documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
f) cazierul judiciar;
g) certificatul medical;
h) referinţa de la ultimul loc de muncă.
 
 NOTĂ: Copiile de pe documentele prezentate de la lit. b), c), d)  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs, de asemenea, documentele expediate prin adresa de e-mail urmează a fi completate deplin, formularul de participare și declarațiile pe propria răspundere (după caz) să fie semnate de persoana participantă la concurs, să fie scanate și salvate în format pdf.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

conform legislației

Bibliografia concursului:

Suplimentar, Vă aducem la cunoştinţă lista bibliografiei, ce poate fi consultată în vederea pregătirii pentru concurs:
 
 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Legea nr. 514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;
- Legea nr. 76  din  21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti.
 
Acte legislative specifice domeniului serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
 • Legea nr. 190  din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.
 Acte normative în domeniul de specialitate (pentru funcţia de specialist principal, Serviciul protocol, relaţii cu publicul şi mass-media):
 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare;
 • Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea  presei nr. 243 din 26.10.1994;
 • Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 ”Cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale”;
 • Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova;
 • Codul de etica şi de conduită profesională al judecătorilor.