Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : Piata Marii Adunari Nationale,1
Persoană de contact: Melenciuc Raisa
Telefon: 0 22 233 320
E-mail:
Website: http://www.edu.gov.md/

Consultant, Secția juridică

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C35. Consultant

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant, Secția juridică

Data-limită de depunere a documentelor:

20.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Asigurarea asistenţei juridice, respectarea şi aplicarea uniformă a legislaţiei în vigoare.
Sarcinile de bază:
-   Expertizarea juridică a proiectelor de acte normative, inclusiv a contractelor încheiate de minister și instituțiile din subordine;
-    Efectuarea sistematizării, evidenţei şi păstrării actelor juridice, inclusiv a contractelor;
-    Prezentarea notelor informative cu caracter juridic conducerii ministerului;
-    Asigurarea legalității organizării și desfășurării procedurilor de achiziții publice inițiate de minister și instituțiile din subordine. 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Melenciuc Raisa

Telefon:

0 22 233 320

E-mail:

melenciucraisa@gmail.com

Web site:

http://www.mecc.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Piața Marii Adunări Naționale nr. 1

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- Studii superioare de licenţă/masterat sau echivalente în drept;
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice (anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs) http://lex.justice.md/md/331023/
2. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3400 lei

Bibliografia concursului:

Constituția Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public

·         Legea  nr. 158 din 04.07.2008  Cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public, Monitorul Oficial  nr. 230-232;
·         Legea nr. 16 din 15.02.2008  Cu privire la conflictul de interese, Monitorul Oficial nr.  94-96, art. 351 din 30.05.2008;
·          Legea nr. 25  din 22.02 2008 privind Codul de conduită al funcționarului public, Monitorul Oficial nr 74-75  art. 243 din 11.04.2008;
·         Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare, Monitorul Oficial nr. 6-7;
·         Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație, Monitorul Oficial nr.88-90 din 28.07.2000;
-        Legea nr 48 din 22.03.2012 privind salarizarea funcționarilor publici, Monitorul Oficial nr. 63;
 -       Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 Cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public, Monitorul Oficial  nr. 55-56.

Acte normative în domeniul de specialitate
·         Codul educației nr. 152 din 17.07.2017, Monitorul Oficial nr. 319-324;
-         Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 - XV din 28.03.2003, Monitorul Oficial nr. 159-162; 
-         Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Monitorul Oficial nr. 35-38;        
·         Hotărârea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare; 
·         


·