Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 MD 2033
Persoană de contact: Angela Cociu, Aliona Dobrota
Telefon: 022-250-693; 022-250-680
E-mail:
Website: http://www.mec.gov.md/

Secția juridică
Consultant principal     

Data limită de depunere a documentelor de participare la concurs este 22 februarie 2018, orele 16.00  

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Secția juridică
Consultant principal     

Data limită de depunere a documentelor de participare la concurs este 22 februarie 2018, orele 16.00  

Data-limită de depunere a documentelor:

22.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Acordarea suportului juridic în activitatea Ministerului Economiei și Infrastructurii și reprezentarea intereselor  ministerului în instanțele de judecată.
 
Sarcini de bază:

●      Acordarea suportului juridic în activitatea Ministerului Economiei și Infrastructurii;
●      Examinarea actelor departamentale elaborate de subdiviziunile ministerului și instituțiile din subordine (contracte de management, regulamente, instrucțiuni, acte de constituire a acestora);
●      Reprezentarea în modul stabilit de legislației a intereselor Ministerului Economiei și Infrastructurii în instanțele de judecată;
●      Examinarea în termen a petițiilor parvenite  și acordarea  soluțiilor, explicațiilor juridice de rigoare.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Angela Cociu, Aliona Dobrota

Telefon:

022-250-693; 022-250-680

E-mail:

angela.cociu@mei.gov.md ; aliona.dobrota@mei.gov.md

Web site:

http://www.mei.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1

MD 2033

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii de bază:
●      Studii superioare de licență în domeniul dreptului;  
●      Cursuri de perfecționare profesională în domeniul  dreptului și în domeniul transporturilor, administrare publică;
●      Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
●      Experienţă profesională 2 ani în domeniu;

 Cunoştinţe:
●      Cadrul juridico-normativ ce determină activitatea MEI;
●      Legislaţia naţională din domeniul procedurii civile, penale;
●      Ordinele și dispoziițiile conducerii ministerului;
●      Ordinea perfectării documentației de serviciu, ordinea  întocmirii documentelor de evidență;
●      Bazele legislației muncii și administrației publice;
●      Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională ( nivel B1);
●      Abilităţi de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 
 Abilităţi:
- de analiză  și sinteză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență;
Atitudini/comportamente: respect fașă de oameni,  diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă. 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  ●      formularul de participare ;
●      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
●      cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
●      CV-ul candidatului;
●      Copia certificatului de confirmare a nivelului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000.00 lei

Bibliografia concursului:

●      Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
Legea nr.48 din 22 martie 2012  privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”
●      Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative
Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 ,,Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”
Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”
Hotărîrea Guvernului nr.690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii;
●      Acte normative în domeniul de specialitate
 
Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003
Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24.12.2004
Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008
Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din  10.02.2000
Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare
Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație
Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice
Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
Legea nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni
Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995
Hotărîrea Guvernului nr. 1104 din 28.11.1997 cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale
Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe
Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate