Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Curtea de Apel Chișinău

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : mun.Chișinău
Adresa : str. Teilor 4
Persoană de contact: Rodica Stratu
Telefon: (022) 635-318, (022) 635-317, (022) 635-522
E-mail:
Website:

​Grefier

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

​Grefier

Data-limită de depunere a documentelor:

21.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Contribuie la înfăptuirea justiției prin acordarea sprijinului necesar  judecătorului la înfăptuirea actului de justiție;
Întocmirea actelor de procedură în strictă conformitate cu prevederile codurilor de procedură civilă, penală și contravențional și actele necesare pregătirii cauzei spre examinare;
Formulează răspusuri la scrisori,reclaații și petiții în domeniul său de competență,
Participă la ședințele de judecată, asigurând întocmirea procesului- verbal al ședinței de judecată;
Pregătește și verifică sistemele audio pentru înregistrarea ședințelor de judecată;
Înregistrează și asigură păstrarea informației audio pe suport informațional corespunzător.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Rodica Stratu

Telefon:

(022) 635-318, (022) 635-317, (022) 635-522

E-mail:

rodica.stratu@justice.md

Raion, oraș:

mun.Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str.Teilor nr.4

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

stidii superioare finisate ,licențaîn drept

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  copia diplomei ( studii juridice)

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3400 lei

Bibliografia concursului:

legislația in vigoare RM,