Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Comisia Electorală Centrală

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str. V. Alecsandri, 119
Persoană de contact: Laur Maia
Telefon: 022578991
E-mail:
Website: http://www.cec.md/

 Specialist principal al Direcţiei comunicare, relaţii publice şi mass-media

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Relaţii cu mass-media

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C20. Specialist principal,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

 Specialist principal al Direcţiei comunicare, relaţii publice şi mass-media

Data-limită de depunere a documentelor:

14.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcini de bază:
1.       Elaborarea metodologiei în vederea monitorizării mass-media privind reflectarea activităţii Comisiei Electorale Centrale:
2.       Monitorizarea presei şi a opiniei publice pentru asigurarea cunoaşterii atitudinii publicului privind activitatea desfăşurată şi iniţiativele lansate de Comisia Electorală Centrală:
3.      Asigurarea activităţii Centrului media şi organizarea conferinţelor de presă planificate:
4.      Organizarea conferinţelor de presă, vizitelor de informare şi documentare, precum şi a altor activităţi pentru reprezentanţii mijloacelor de informare în masa:
5.      Realizarea analizei documentelor de politici de educaţie electorală, a proiectelor de acte normative în vederea asigurării corectitudinii şi conformităţii acestora:
6.      Asigurarea logisticii necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de educaţie electorală şi informare planificate și deplasărilor peste hotarele țării:
7.      Realizarea politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii şi securităţii informaţiei, conform standardelor internaţionale ISO:

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Laur Maia

Telefon:

022578991

E-mail:

maia.laur@cec.md

Web site:

http://www.cec.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Str. Vasile Alecsandri, nr. 119

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerințe specifice minime:
- experienţă profesională 1 an în domeniul relevant funcției;
- cunoaşterea (comunicare orală şi scrisă, nivel B2) a limbii engleze;
- comunicare verbală și scrisă,  inclusiv în limba engleză, organizare, de întocmire a rapoartelor., argumentare, prezentare, instruire, consultare, de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, lucru eficient în echipă, adaptabilitate, prezentarea informației într-un limbaj accesibil publicului larg, a ideilor sau mesajelor specifice diverselor domenii si limbaje specializate, memoria si capacitatea de a retine usor fapte, date etc.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - Formularul de participare la concurs;
- Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
- 
Cazierul judiciar pot fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

-    Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
-    Codul Electoral al Republicii Moldova nr. 1381 din 21 noiembrie 1997;
-    Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-    Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
-    Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
-    Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
-    Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare;
-    Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
-     Legea  presei nr. 243 din 26.10.1994;
-    Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
-     Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale;
-    Regulamentul privind reflectarea campaniei la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin HCEC nr. 181 din 6 septembrie 2017,  http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/Regulament%20reflectare%20alegeri%20preziden%C8%9Biale.pdf
-    Regulamentul privind modul de publicare şi actualizare a materialelor informative pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin HCEC  nr. 1347 din 10 iulie 2012, http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/12.pdf