Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Inspectoratul Naţional de Probaţiune

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Vasile Alecsandri,1, etajul 5
Persoană de contact: Creţu Liliana
Telefon: 022-28-14-80
E-mail:
Website: probatiune.gov.md

Biroul de probaţiune Ialoveni (cu statut de secţie)
Şef birou (pe perioadă determinată) - 1 unitate

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept, Psihologie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B32. Şef secţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Biroul de probaţiune Ialoveni (cu statut de secţie)
Şef birou (pe perioadă determinată) - 1 unitate

Data-limită de depunere a documentelor:

01.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la protejarea comunităţii prin prevenirea recidivei în rîndul delicvenţilor, acordarea asistenţei şi consilierii, monitorizarea comportamentului subiecţilor probaţiunii de probaţiune şi reintegrarea în comunitate a acestora.

Sarcini de bază:
  1. Supravegherea activităţii de probaţiune presentinţială;
  2. Supravegherea activităţii de probaţiune sentenţială în comunitate şi postpenitenciară, şi acordarea de asistenţă şi consiliere subiecţilor probaţiunii.
  3. Supravegherea procesului de implementare şi aplicare a programelor de resocializare şi prevenire a recidivei în rîndul subiecţilor probaţiunii.
  4. Asigurarea întocmirii referatelor presentinţiale şi asigurarea executării hotărîrilor instanţelor judecătoreşti în privinţa minorilor.
  5. Asigurarea executării hotărîrilor contravenţionale (art. 35 şi art. 37 CC).
  6. Asigurarea stabilirii acordurilor de colaborare la nivel local.
  7. Conducerea/managementul  biroului de probaţiune.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Creţu Liliana - specialist superior al Direcţiei resurse umane

Telefon:

022-28-14-80

E-mail:

sru@ocp.gov.md

Web site:

probatiune.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Vasile Alecsandri, nr. 1, etajul 5, bir. 518. 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:
-       superioare, licenţiat în drept, preferabil în domeniul administraţiei publice sau psihologiei, asistenţei sociale;
Experienţă profesională: minimum 3 ani în domeniul de activitate.
Cunoştinţe:
-        cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-        cunoaşterea practicilor naţionale şi internaţionale în domeniu;
-        cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi de circulaţie la nivel naţional;
-        cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
 
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: întreprinzător, caracter sociabil, echilibrat, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistent(ă) la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

legea nr. 48

Bibliografia concursului:

5.     Bibliografia concursului:
 
Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
-         Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-         Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-         Legea nr.133 cu privire la declararea averii şi intereselor personale
-         Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
-         Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
-         Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
-         Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
-         Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”
         
          Acte normative în domeniul de activitate:
 
-         Legea cu privire la probaţiune nr.8 din 14.02.2008;
-         Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune;
-         Hotărîrea nr.210 din 21.03.2013 cu privire la aprobarea Codului de etică a consilierului de probaţiune
-         Codul de executare (partea a II-a);
-         Codul contravenţional al Republicii Moldova;
-         Hotărîrea Guvernului nr.1643 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă neremunerată în folosul comunităţii;
-         Codul Penal al Republicii Moldova;
-         Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova.