Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact: Mihail Ghetiu
Telefon: 022252317
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Specialist secție mobilizare Centrul militar teritorial Hîncești

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C52. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist secție mobilizare Centrul militar teritorial Hîncești

Data-limită de depunere a documentelor:

16.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) scopul general al funcţiei:
         Contribuirea la realizarea cerinţelor legislaţiei în vigoare cu privire la evidența și completarea cu resurse umane și tehnico-materiale necesare Centrului militar pe timp de pace, la mobilizare și pe timp de război, precum și a altor măsuri din domeniul administrativ-militar. Organizarea evidenței nominale și statistice a subofițerilor, sergenților și soldaților în rezervă repartizați precum și evidența mijloacelor de transport și repartizarea acesteia pentru completarea unităților militare la mobilizare.
b) sarcinile de bază ale funcției:
1. Asigurarea actualizării lunare a planului de completare cu resurse umane și tehnico-materiale a unităților militare;
2. Organizarea selectării, studierii și repartizării rezerviștilor și mijloacelor de transport și a tehnicii de construcții pentru completarea unităților militare în baza dispozițiilor Marelui Stat Major al Armatei Naționale și conform cerințelor de rechiziții a unităților militare;
3. Elaborarea și înmânarea ordinelor de chemare a rezerviștilor repartizați pentru completarea unităților militare și a ordinelor de predare a bunurilor materiale prevăzute în planul de rechiziții conducătorilor întreprinderilor, organizațiilor, agenților economici;
4. Stabilirea sarcinii de completare cu resurse umane pentru fiecare primărie privind înștiințarea și expedierea rezerviștilor repartizați pentru completarea unităților militare;
5. Analizarea valorilor calitative a rezervelor de mobilizare aflate la evidența militară și înaintarea propunerilor pentru realizarea unei rezerve structurate potrivit necesităților stabilita pe categori de personal, arme și specialități militare;
6. Studierea rezerviștilor pentru completarea unităților militare și operarea modificărilor ce se impun în urma studierii în documentele de completare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Canțîr Serafima

Telefon:

0269-2-25-01

E-mail:

cmt.hincesti@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

Hîncești, HÎNCEȘTI

Adresa:

Orașul Hîncești, str. Mihai Moraru 72, sediul Centrului militar teritorial Hîncești.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: studii superioare de licenţă sau masterat, administrație publică sau similare acestora, cursuri de perfecționare.
 
Experienţă profesională: vechime în muncă în serviciul public – preferabil 1 an.
Cunoştinţe:
 • cunoaterea legislaţiei naţionale în domeniul mobilizării ,
 • cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: WORD,Excel, Internet.
        Abilităţi: abilități de lucru cu informația, analiză şi sinteză; elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă,
autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobăndite.
       Aptitudini/comportamente: diplomaţie; creativitate şi spirit de iniţiativă; flexsibilitate; disciplină; punctualitate; tact; politețe; comportament echilibrat, responsabilitate; tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare la concurs,
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2400 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 1. Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 4. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.
 5. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative.
Acte normative în domeniul de specialitate:
1.  Legea nr.1244  din 18.07.2002  „Cu privire la rezerva Forțelor Armate”
2. Legea nr. 1192 din 04.07.2002 „Privind pregătirea de mobilizare și mobilizarea”;
3.  Legea nr. 212 din 24.06.2004 „Privind regimul starii de urgență, de asediu și de război”.
4.  Legea nr. 1384 din 11.10.2002 „Cu privire la rechizițiile de bunuri și prestări de servicii în interes public”;
5.  Legea nr. 1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei.