Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Biroul Naţional de Statistică

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Grenoble, 106
Persoană de contact: Diana Bîrsa
Telefon: 0 22 40 30 80
E-mail:
Website: http://www.statistica.md/

Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia evidenţă contabilă

 
- şef- adjunct al Direcţie financiar-economică, şef al Secţiei evidenţă contabilă,
Contabil-şef -

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B20. Şef adjunct direcţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia evidenţă contabilă

 
- şef- adjunct al Direcţie financiar-economică, şef al Secţiei evidenţă contabilă,
Contabil-şef -

Data-limită de depunere a documentelor:

25.08.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general:
Asigurarea organizării evidenţei contabile în cadrul BNS în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.
Sarcinile de bază:
Asigurarea şi realizarea acţiunilor de asigurare a evidenţei contabile în sistemul BNS.
Coordonarea activităţii de remunerare a muncii salariaţilor din sistemul statistic.
Coordonarea procesului decontărilor cu debitorii, creditorii şi titularii de avans.
Coordonarea efectuării inventarierii resurselor băneşti, a decontărilor şi a valorilor materiale în aparatul central şi subdiviziunile teritoriale ale BNS.
Asigurarea disciplinei de prezentare a rapoartelor financiare (contabile) trimestriale şi anuale, altor dări de seamă/rapoarte.
Coordonarea activităţii de asistenţă metodologică şi consultanţă a specialiştilor responsabili de organizarea evidenţei contabile în cadrul direcţiilor/secţiilor teritoriale de statistică.
Conducerea secţiei evidenţă contabilă.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Diana Bîrsa

Telefon:

0 22 40 30 80

E-mail:

diana.birsa@statistica.md

Web site:

http://www.statistica.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

or. Chişinău str. Grenoble, 106, Biroul Naţional de Statistică

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul economic, financiar;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic -  4 ani 
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, Internet,E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul  finanţelor, funcţiei publice;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite;
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • Formullar de participare;
 • copiile  certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 93 din 26.05.2017;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1034  din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 • Legea contabilităţii nr.113 din 24.04.2007;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 • Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 • Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”; 
 • Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu anexe;