Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Secretariatul Consiliul Superior al Magistraturii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str. M. Eminescu, 5
Persoană de contact: Șef Serviciu resurse umane, Natalia Cerneavschi
Telefon: 022 990-810
E-mail:
Website: www.csm.md

 • Specialist principal, Direcția legislație și contencios

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

 • Specialist principal, Direcția legislație și contencios

Data-limită de depunere a documentelor:

19.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuie la realizarea sarcinilor Direcţiei legislație și contencios în domeniul organizării și desfășurării ședințelor Colegiului disciplinar/completelor de admisibilitate.
 
1. Pregătirea și participarea la şedinţele Colegiului Disciplinar şi completelor de admisibilitate şi efectuarea lucrărilor de secretariat ale acestuia;
2. Efectuarea lucrărilor de secretariat ale Colegiului disciplinar/completelor de admisibilitate şi a contestaţiilor depuse pentru examinare;
3. Elaborarea rapoartelor semestriale şi anuale privind activitatea Colegiului disciplinar şi a Completelor de admisibilitate;
4. Elaborarea proiectelor de hotărâri ale CSM, după care efectuarea procedurilor impuse în vederea executării acestora;
5. Examinarea demersurilor, solicitărilor şi soluţionarea petiţiilor în domeniul de competenţă.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Șef Serviciu resurse umane Natalia Cerneavschi

Telefon:

022 990-810

E-mail:

natalia.cerneavschi@csm.md

Web site:

www.csm.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa poştală:  mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 5,  bir. 203.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:
Studii: studii superioare juridice de licență sau echivalentul acestora.
Experienţă profesională: 1 an experienţă profesională în domeniu
Cunoştinţe: 
 • cunoaşterea legilor şi actelor normative ale RM;
 • cunoaşterea limbii de stat;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională ( nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, poşta        electronică, etc).

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 1. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs care va conţine următoarele acte:
 
a) formularul de participare din Anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;
b) copia de pe buletinul de identitate;
c) copiile de pe diplomele de studii (cu suplimentul) şi de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia de pe carnetul de muncă;
e) documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
f) cazierul judiciar;
g) certificatul medical;
h) referinţa de la ultimul loc de muncă.
 
 NOTĂ: Copiile de pe documentele prezentate de la lit. b), c), d)  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs, de asemenea, documentele expediate prin adresa de e-mail urmează a fi completate deplin, formularul de participare și declarațiile pe propria răspundere (după caz) să fie semnate de persoana participantă la concurs, să fie scanate și salvate în format pdf.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

conform legislației

Bibliografia concursului:

Suplimentar, Vă aducem la cunoştinţă lista bibliografiei, ce poate fi consultată în vederea pregătirii pentru concurs:
 
 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Legea nr. 514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;
 •  Legea nr. 76  din  21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti.
 
Acte legislative specifice domeniului serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
 • Legea nr. 190  din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.
Acte normative în domeniul de specialitate (pentru funcţia de specialist principal, Direcția legislație și contencios):
- Legea nr. 190  din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
- Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
- Legea nr. 178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.
- REGULAMENTUl cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărîrea Plenului CSM  nr. 668/26 din 15.09.2015
- REGULAMENTUL cu privire la organizarea şi funcționarea Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 112/5 din 05.02.2013
- REGULAMENTUL cu privire la activitatea Colegiului disciplinar, aprobat prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 144-7 din 03.03.2015
Regulamentele sus-menționate sunt publicate pe pagina web a CSM (www.csm.md) la compartimentul Legislaţie, Cadrul normativ INTERN.