Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Curtea de Apel Cahul

Raion : CAHUL
Oraș : Cahul
Adresa : str. Ștefan cel Mare nr. 30
Persoană de contact: CREȚU Mihaela
Telefon: 029933120
E-mail:
Website: cach@justice.md

Asistent judiciar în Grefa secretariatului instanței judecătorești, 2 posturi temporar vacante

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C26. Asistent judiciar

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Asistent judiciar în Grefa secretariatului instanței judecătorești, 2 posturi temporar vacante

Data-limită de depunere a documentelor:

17.09.2018

Unități disponibile:

2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul: Asistarea judecătorilor în procesul de înfăptuire a justiţiei

Sarcinile de bază:
 • Colectarea cadrului normativ necesar judecătorului
 • Verificarea prezenței actelor care urmau a fi prezentate de către participanți
 • Elaborarea proiectelor actelor procesuale  
 • Publicarea hotărîrilor judecătorești pe pagina web
 • Asigurarea accesului la dosar a participanților la proces
 • Generalizarea problemelor de drept în dosarele distribuite judecătorului

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

HANTEA Svetlana

Telefon:

029933120

E-mail:

cach@justice.md

Web site:

cach@justice.md

Raion, oraș:

Cahul, CAHUL

Adresa:

or. Cahul, str. Ștefan cel Mare nr. 30

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare juridice  absolvite cu diplomă de licenţă
 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 •  Experienţă profesională –  1 an experiență profesională în domeniu, 3 ani experiență profesională în domeniu va fi un avantaj.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:   
 • Copia  diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specialitate
 • Copia certificatului de căsătorie în cazul în care numele de pe actul de studii este diferit decît de cel de pe actul de identitate
 • Curriculum Vitae

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 3800 lei

Bibliografia concursului:

Acte legislative specifice domeniului de specialitate
 • Constituția Republicii Moldova
 • Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002
 • Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003
 • Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000
 • Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova  din 14.03.2003
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008
 • Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XII din 06.07.95
 • Legea contenciosului administrativnr.793 din 10.02.2000
 • Legea nr.87 din 21.04.2011 privind repararea de către  stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești
 • Instrucţiunea referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel aprobată prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4  din  04.02.2014
 • Hotărârea CSM nr. 504/17 din 03 iunie 2014 privind Regulile de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească
Acte legislative specifice  domeniului serviciului public
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008
 • Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 • Legea nr.190-XIII din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției
 • Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare