Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Cimişlia

Raion : CIMISLIA
Oraș : Cimişlia
Adresa : str. Bd Ștefan Cel Mare, 12
Persoană de contact: Arama Elena
Telefon: 0241 220 58
E-mail:
Website: www.raioncimislia.md

Specialist principal, Serviciul de arhitectură, urbanism şi cadastru

Domeniu de activitate:

Arhitectură \ Managementul în construcţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Serviciul de arhitectură, urbanism şi cadastru

Data-limită de depunere a documentelor:

06.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Promovarea realizării politicii de stat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi cadastrului, în scopul dezvoltării social-economice complexe, orientată spre armonizarea cadrului construit cu cadrul natural.
 
Sarcinile de bază:
1.Acordarea ajutorului metodic şi consultativ în domeniul arhitecturii, urbanismului şi cadastrului autorităţilor de nivelul întîii care nu au în statul de personal funcţia de arhitect.
2.Conlucrarea cu autoritatea cadastrală teritorială în vederea ţinerii la evidenţă a  cadastrului funcţional urban al localităţilor.
3.Elaborarea materialelor necesare pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor prevăzute de lege pentru obiectele amplasate în limitele teritoriului raionului.
4.Prezentarea spre avizare a schemelor de amplasare a imobilului/terenului şi a reţelelor edilitare către organele supravegherii de stat şi instituţiile abilitate cu dreptul de a le aviza, fără implicarea solicitantului în aceste activităţi.
5.Efectuarea măsurilor practice privind înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, proprietate a raionului şi acordarea asistenţei metodice APL de nivelul I în acest domeniu.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Arama Elena

Telefon:

0241 2 20 58

E-mail:

crcim@mail.ru

Web site:

www.raioncimislia.md

Raion, oraș:

Cimişlia, CIMISLIA

Adresa:

bd. Şt. cel Mare, nr. 12

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:  Superioare, în domeniul arhitecturii, urbanismului şi cadastrului.
Experienţă profesională: minimum 1 an stagiu în domeniu. 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -   formularul de participare;

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800

Bibliografia concursului:

Constituția Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
- Legea nr.133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare;
 
Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale
- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764  din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 
Acte normative în domeniul de specialitate
- Legea nr.163-XVI din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;
- HG nr.192  din  20 februarie 1998 cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor;
- HG nr.306 din 30 martie 2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor.