Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : Piata Marii Adunari Nationale,1
Persoană de contact: Melenciuc Raisa
Telefon: 0 22 233 320
E-mail:
Website: http://www.edu.gov.md/

Consultant superior, Direcția patrimoniu cultural

Domeniu de activitate:

Arta \ Cultura \ Patrimoniu

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C34. Consultant superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant superior, Direcția patrimoniu cultural

Data-limită de depunere a documentelor:

01.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției:
De a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea și implementarea politicilor în domeniul patrimoniului cultural.
Sarcinile de bază ale funcției:
1. Elaborarea documentelor de politici, proiectelor de acte legislative şi normative, în domeniul muzeografiei, protejării şi valorificării patrimoniului cultural mobil și imaterial;
2. Expertizarea proiectelor de acte legislative şi normative ce ţin de domeniul patrimoniului cultural naţional elaborate în cadrul ministerului şi a altor autorităţi;
3. Monitorizarea respectării legislaţiei în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului cultural naţional mobil și imaterial, activității consiliilor şi instituţiilor de profil;
4. Gestionarea (completarea/actualizarea) bazei de date privind activitatea instituțiilor specializate din domeniu, precum și elaborarea în baza acestora a rapoartelor analitice, de sinteză, notelor informative privind starea patrimoniului cultural mobil și imaterial, a instituţiilor muzeale naţionale şi locale, acordarea asistenţei de specialitate autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice;
5. Coordonarea activităţilor de promovare şi valorificare a patrimoniului muzeal și imaterial pe plan naţional și internațional;
6. Monitorizarea procesului de implementare pe plan naţional a Convenţiilor UNESCO şi Consiliului Europei, precum și a acordurilor internaționale în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil și imaterial şi elaborarea rapoartelor naţionale corespunzătoare.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Melenciuc Raisa

Telefon:

0 22 233 320

E-mail:

melenciucraisa@gmail.com

Web site:

http://www.mecc.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Municipiul Chișinău
Piața Marii Adunări Naționale nr. 1
etajul 4, bir. 442
 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:


Studii: superioare de licență/masterat sau echivalente (de preferință:  arhitectură/muzeografie/istorie)
Experiență profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu;
Cunoștințe:
  • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
  • Abilități de utilizare a computerului

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice (anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs)  http://lex.justice.md/md/331023/
2. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3600 lei

Bibliografia concursului:

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public
·         Legea  nr. 158 din 04.07.2008  Cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public, Monitorul Oficial  nr. 230-232;
·         Legea nr. 16 din 15.02.2008  Cu privire la conflictul de interese, Monitorul Oficial nr.  94-96, art. 351 din 30.05.2008;
·          Legea nr. 25  din 22.02 2008 privind Codul de conduită al funcționarului public, Monitorul Oficial nr 74-75  art. 243 din 11.04.2008;
·         Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare, Monitorul Oficial nr. 6-7;
·         Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație, Monitorul Oficial nr.88-90 din 28.07.2000;
 -       Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 Cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public, Monitorul Oficial  nr. 55-56
-           Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 - XV din 28.03.2003, Monitorul Oficial nr. 159-162;         

Acte normative în domeniul de specialitate
 
-          Lege nr. 161 din 20.07.2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, Monitorul Oficial din 15.09.2017   nr. 335-339;
-          Legea nr. 192 din 30.09.2011 monumentelor de for public, Monitorul Oficial nr. 197-202;
-          Legea nr. 1530 din 22.06.1993 privind protejarea monumentelor istorice, Monitorul Oficial nr. 15-17;
-          Legea nr. 280 din 27.12.2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, Monitorul Oficial nr. 82-84;
-          Legea muzeelor nr. 262 din 07.12.2017, Monitorul Oficial nr. 7-17;
-          Legea nr. 58 din  29.03.2012 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, Monitorul Oficial nr. 76-80;
-         Hotărârea Guvernului nr.73 din 31.01.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial nr. 27-34;
-         Hotărârea Guvernului nr. 851 din 13.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor de For Public, Monitorul Oficial nr. 242-244.