Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul Fiscal de Stat

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Constantin Tănase nr. 9
Persoană de contact: Maria Babără
Telefon: 022823407, 022 82 32 56
E-mail:
Website: www.sfs.md

Inspector al Direcţiei dezvoltare informațională
 1 funcţie vacantă
 

Domeniu de activitate:

Informatica, Tehnologii informationale şi comunicaţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Organele centrale de specialitate ale AP şi alte AAC

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector al Direcţiei dezvoltare informațională
 1 funcţie vacantă
 

Data-limită de depunere a documentelor:

07.04.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a)Scopul general al funcţiei: Dezvoltarea elaborării și implementării Strategiei de dezvoltare a tehnologiilor informaționale a Serviciului Fiscal de Stat.
b)Sarcinile de bază:
 
 • Analizarea situaţiei curente a SISFS şi planificarea acţiunilor ulterioare în scopul dezvoltarii şi implementării a unui spaţiu informatic integrat destinat activităţii colaboratorilor SFS şi interacţiunii SFS cu contribuabilii şi totalitatea APC sau instituţiilor cu care se realizează schimb reciproc de date;
 • Identificarea mecanismelor capabile să ofere servicii automatizate de o înaltă calitate, prestate în conformitate cu realizările de ultimă oră în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • Monitorizarea Î. S. “Fiscservinform” în scopul asigurării funcționării continuie a infrastructurii tehnice și info-comunicaționale a Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat;
 • Elaborarea, ajustarea și monitorizarea implementării politicii de securitate cibernetică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Persoane  responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:
Specialiști principali al Direcţiei management resurse umane a SFS
tel. 022 82-34-07, 022 82-33-00, 022 85-33-01
e-mail: cadre@sfs.md.
Persoana  responsabilă de primirea documentelor:
Ina Dascaliuc, şef al Direcţiei management resurse umane.
 

Telefon:

022823407, 022 82 32 56

E-mail:

cadre@sfs.md

Web site:

www.sfs.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9, biroul  nr. 335, 337, 356.
 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
a)Studii:
  Superioare, de licență sau echivalente în domeniul Tehnologiilor informaționale.
b)Experienţă profesională:
    Preferabil experiență în domeniul tehnologiilor informaţionale.
c)Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
- Cunoaşterea lucrului la computer : Windows, MS Office sau alt soft asemănător.
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Acces, PowerPoint, Internet.
- Platforme de baze de date de tip „client-server”: SQL Server, Oracle database.
d)Abilităţi: Abilităţi de cunoaştere a computerului, de lucru cu informaţia, de soluţionare a problemelor complexe, planificare, organizare,  analiză şi sinteză, elaborarea proiectelor de modificare a actelor normative şi legislative, argumentare, prezentare, mobilizare de sine stătătoare, comunicare eficientă.
e)Atitudini/comportamente:
Respect faţă de colegi şi contribuabili, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, disciplină, responsabilitate, înalt simţ al obligaţiunilor, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Condiţii de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
- Activitate în condiții de risc pentru sănătate și viață;
- Disponibilitate de lucru în program prelungit;
- Deplasări de serviciu  în ţară  şi peste hotare.
Motivare-Remunerare:
 
 1. Grila de salarizare pentru funcţia publică, conform anexelor  nr.1 şi  nr.2, art.(5) al Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare  a funcţionarilor publici  şi  anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012, privind salarizarea funcționarilor publici;
 2. Sporul lunar pentru eficienţă în activitatea desfăşurată, în mărime de la 0,8 pînă la 1,5 salariul mediu pe economie realizat în anul precedent;
 3. Alte plăți de stimulare.
 4. Premiul anual.
Promovarea: Creşterea profesională în dependenţă de evaluarea performanţelor la finele fiecărui an, la care se ia în consideraţie erudiţia, profesionalismul, autoinstruirea, perfecţionarea şi cerinţele fişei postului pentru funcția publică vacantă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare, indicat în anexă;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia/copiile diplomelor de studii superioare;
 • copia carnetului/carnetelor  de muncă;
 • copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
 • copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
 • cazier judiciar, (poate fi înlocuit cu declaraţia  pe  propria  răspundere  privind absenţa  antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • dacă se atestă cunoașterea limbilor străine de circulaţie internaţională (nivel B1, A2, conform cerințelor înaintate).
 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Originalul Cazierului judiciar va fi prezentat şi anexat la dosarul de concurs în termen maximum de 10 zile calendaristice de la data la care candidatul a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email cadre@sfs.md sau personal.

Salariu de funcţie:

3800 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Codul fiscal şi Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal;
 •     Legea nr.113 din 27.04.2007 contabilității.
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17.07.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • HOTĂRÎREA Guvernului Republicii Moldova nr. 128 din 20.02.2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud);
 • HOTĂRÎREA  Guvernului Republicii Moldova Nr. 656 din  05.09.2012 cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate;
 • HOTĂRÎREA Guvernului Republicii Moldova Nr. 404 din  02.06.2014 cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate;
 • HOTĂRÎREA Guvernului Republicii Moldova Nr. 405 din  02.06.2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign);
 • HOTĂRÎREA Guvernului Republicii Moldova Nr. 1090 din  31.12.2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass);
 • HOTĂRÎREA Guvernului Republicii Moldova Nr. 201 din  28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică;
 • HOTĂRÎREA Guvernului Republicii Moldova Nr. 811 din  29.10.2015 cu privire la Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020;
 • ORDINUL Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova Nr. 232 din  27.07.2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice;
 • ORDINUL Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova Nr.78 din  01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice "Procesele ciclului de viaţă al software-ului"RT 38370656 - 002:2006.