Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Inspectoratul Naţional de Probaţiune

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Vasile Alecsandri,1, etajul 5
Persoană de contact: Creţu Liliana
Telefon: 022-28-14-80
E-mail:
Website: probatiune.gov.md

Serviciul Monitorizare Electronică și Tehnologii Informaționale
Inspector principal - 1 unitate

Domeniu de activitate:

Informatica, Tehnologii informationale şi comunicaţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C43. Inspector principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Serviciul Monitorizare Electronică și Tehnologii Informaționale
Inspector principal - 1 unitate

Data-limită de depunere a documentelor:

12.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Inspectarea și monitorizarea persoanelor cu obligațiunea de a fi monitorizate electronic. Administrarea, exploatarea și actualizarea bazei de date e-Probațiune.
 
Sarcinile de bază:
1. Inspectarea și monitorizarea activității de supraveghere a persoanelor condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei cu obligația de a fi monitorizate electronic;
2. Inspectarea și monitorizarea activității de supraveghere a persoanelor liberate condiționat de executarea pedepsei înainte de termen cu obligația de a fi monitorizate electronic;
3. Monitorizarea electronică a deținuților care se deplasează fără escortă sau însoțire sau cei care se deplasează pe o perioadă scurtă de timp în afara penitenciarului;
4. Inspectarea subdiviziunilor teritoriale și întreprinderea acțiunilor privind stabilirea factorilor de nefuncționare totală sau temporară în caz de defectare a utilajului electronic;
5. Gestionarea (administrarea) sistemului de evidență electronică a subiecților de probațiune (baza de date e-probațiune) și a sistemelor informaționale automate la care au acces subdiviziunile teritoriale.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Colțun Victoria - specialist principal al Direcţiei resurse umane

Telefon:

022-28-14-80

E-mail:

sru@ocp.gov.md

Web site:

probatiune.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Vasile Alecsandri, nr. 1, etajul 5, bir. 518. 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare de licenţă în domeniul dreptului/tehnologiilor informaționale
 
Experienţă profesională: - 2 ani experienţă profesională în domeniu de specialitate sau în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Formular de participare http://cariere.gov.md/downloads/formular-participare.doc

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3400

Bibliografia concursului:

1. Hotărârea nr. 1322 din 08.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor;
2. Legea nr. 8 din 14.02.2018 cu privire la probațiune.