Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Aparatul președintelui raionului Căușeni

Raion : CĂUȘENI
Oraș : Căușeni
Adresa : Căușeni
Persoană de contact: Gluh Ludmila
Telefon: 0 243 2 23 48
E-mail:
Website: causeni.md

secretar al Consiliului raional Căușeni

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: B36. Secretar al consiliului raional,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

secretar al Consiliului raional Căușeni

Data-limită de depunere a documentelor:

23.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă şi asigurarea activităţii Consiliului raional.
   III. Sarcinile de bază:
1.      Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor consiliului raional;
2.      Asigurarea legalităţii actelor adoptate de consiliul raional;
3.      Asigurarea aducerii la cunoştinţă a actelor adoptate de consiliul raional şi emise de preşedintele raionului;
4.      Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat;
5.      Autentificarea actelor şi documentelor;
6.      Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ consilierilor şi comisiilor consiliului raional, primarilor şi secretarilor consiliilor locale.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Gluh Ludmila

Telefon:

0 243 2 23 48

E-mail:

conscauseni@mail.ru

Web site:

causeni.md

Raion, oraș:

Căușeni, CĂUȘENI

Adresa:

Consiliul raional Căușeni
bd.M. Eminescu, 31
or.Căușeni

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

            Studii:     
            - superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept sau administraţie publică;
            - cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului general, drept sau      administraţie publică.    
       Cunoştinţe:  
            -    cultură generală;
            - cunoaşterea legislaţiei în domeniu, prioritar a celei din domeniul dreptului administrativ;
             - cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice.
           
 Abilităţi:
- lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor,
instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, rezistenţă la stres, management.
    Aptitudini:
            -   de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare, respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a)  Formularul de participare.
b)      Copia buletinului de identitate.
c)      Copia actelor  de studii.
d)     Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.
e)      Copia (extrasul) carnetului de muncă.
f)       Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

Modalitatea de depunere a documentelor:

 personal.

Bibliografia concursului:


 Bibliografia
concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante
secretar al Consiliului raional
 
Constituţia Republicii Moldova
  • Acte normative în domeniul serviciul public
-          Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
-          Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
-          Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
-          Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
-          Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”
  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
-          Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
-          Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
-          Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
-          Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
-          Legea 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
-          Legea nr.982-XIV din 11.05.2008 cu privire la accesul la informaţie
-          Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutului persoanelor cu funcţii de demnitate publică
-          Legea 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local
·         Alte surse de informare:
-          Legea nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ;
-          Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
-          Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale  nr. 317-XV din 18 iulie 2003;
-          Ghidul alesului local, Chişinău, ediţia anului 2015;
-          Instrucţiuniea privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice,  organizaţiilor legal constituite, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995;
-          Regulamentul-cadru cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în autorităţile publice centrale şi locale şi în instituţiile din subordinea acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 721 din 23.07.2007.