Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Justiţiei

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. 31 august 1989 nr. 82
Persoană de contact: Natalia Graur
Telefon: 022-201404
E-mail:
Website: www.justice.gov.md

Specialist principal în Serviciul garanții reale mobiliare, dosare succesorale și testamente din cadrul Centrului de informații juridice

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C50. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal în Serviciul garanții reale mobiliare, dosare succesorale și testamente din cadrul Centrului de informații juridice

Data-limită de depunere a documentelor:

06.07.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

I. Scopul general al funcției:
Contribuirea la formarea și dezvoltarea continuă a Registrului garanțiilor reale mobiliare/ Registrului gajului bunurilor mobile, Registrului dosarelor succesorale și a testamentelor prin implementarea regulilor și procedurilor de rigoare.
II. Sarcinile de bază:
  1. Înaintarea propunerilor de modificare a cadrului normativ privind garanțiile, dosarele succesorale și testamente;
  2. Executarea funcțiilor de operator;
  3. Examinarea demersurilor, solicitărilor, petițiilor în domeniu de competență;
  4. Acordarea asistenței metodologice în domeniu de competenţă.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Neamțu Aliona

Telefon:

022-201404

E-mail:

aliona.neamtu@justice.gov.md

Web site:

www.justice.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. 31 August 1989, nr. 82

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în drept.
Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domenii relevante.
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
- Cunoaşterea limbii de stat şi ruse;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -  formularul de participare  (poate fi descărcat de pe pagina web a ministerului justiției).
-  copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
-  copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată de pe pagina web a ministerului justiției).
- acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcatde pe pagina web a ministerului justiției).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800 lei

Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova;
- Regulamentul cu privire la Centrul de Informații Juridice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.488 din 29.03.2008;
 
Acte normative în domeniul serviciului public:
 
- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 
Acte normative în domeniul administrației publice centrale:
- Legea nr. 136-XII din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
- Legea nr. 98 din04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
- Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
 
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
- Legea nr.1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat;
- Legea nr.449 din 30.07.2001 cu privire la gaj;
- Legea nr.71 din 22.03.2007 cu privire la registre;
- Hotărîrea nr.210 din 26.02.2016 cu privire la Registrul garanțiilor reale mobiliare;
- Hotărîrea nr.142 din 18.02.2016 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic  a Sistemului Informațional automatizat “Registrul garanțiilor reale mobiliare”;
- Ordinul Ministerului Justiției nr. 38 din 03.02.2006 cu privire la crearea Registrului dosarelor succesorale şi a testamentelor şi aprobarea Regulamentului acestuia;
- Legea nr.982 din 11.05.2000  privind accesul la informație.