Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Curtea de Apel Bălți

Raion : BĂLȚI
Oraș : Bălți
Adresa : str. Ștefan cel Mare, 54
Persoană de contact: Curicheru Olga
Telefon: 023160745
E-mail:
Website: instante.justice.md

grefier

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: Funcţii publice de execuţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

grefier

Data-limită de depunere a documentelor:

26.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Acordarea sprijinului necesar judecătorului la exercitarea actului de justiţie; Întocmirea actelor de procedură necesare prevăzute de codurile de procedură penală civilă şi codul contravenţional pentru pregătirea cauzei spre examinare; Asigurarea suportului tehnic în utilizarea Programului Integrat de Gestionare a dosarelor şi a sistemelor de înregistrare audio în cadrul examinării cauzelor; Asigurarea suportului administrativ şi organizaţional completului de judecată în scopul realizării efective a procesului de judec

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Curicheru Olga

Telefon:

023160745

E-mail:

marina.tilipet@justice.md

Web site:

instante.justice.md

Raion, oraș:

Bălți, BĂLȚI

Adresa:

str.Şt cel Mare 54

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: - deţine cetăţenia Republicii Moldova; - dispune de capacitatea deplină de exerciţiu; - nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; - în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; - nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; - cunoaşte limba de stat; - îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei); - copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; - documentul ce atestă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (pentru funcţiile unde se solicită ca candidatul să posede cunoştinţe în domeniul dat);

Modalitatea de depunere a documentelor:

email sau personal.

Salariu de funcţie:

3400

Bibliografia concursului:

Acte normative de specialitate: - Constituţia Republicii Moldova; - Acte legislative specifice domeniului de specialitate: - Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003; - Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002; - Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003; - Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000; - Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002; - Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003; - Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008; - Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească; - Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000; Acte legislative specifice domeniului serviciului public: - Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; - Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; - Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; - Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere; - Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; - Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; - Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice