Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Judecătoria Cahul

Raion : CAHUL
Oraș : Cahul
Adresa : bd. Victoriei 8
Persoană de contact: Nedelcev Tatiana
Telefon: (0299) 3-10-19
E-mail:
Website:

Grefier/ Grefa Secretariatului judecătoriei Cahul (sediul Cantemir)

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C28. Grefier

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Grefier/ Grefa Secretariatului judecătoriei Cahul (sediul Cantemir)

Data-limită de depunere a documentelor:

26.03.2018

Unități disponibile:

2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la înfăptuirea actului de justiţie prin acordarea sprijinului necesar judecătorului, cu implementarea procedurilor moderne în lucrările de evidenţă şi documentare procesuală.
Sarcinile de bază ale funcţiei:
1. Realizarea acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare.
2. Asigurarea suportului organizaţional şi tehnic pevtru buna desfăşurare a procesului de judecată.
3. Realizarea acţiunilor procedurale după finalizarea şedinţei de judecată.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Specialist principal Serviciu Resurse Umane Tatiana Nedelcev
 

Telefon:

(0299) 3-10-19

E-mail:

jch@justice.md

Raion, oraș:

Cahul, CAHUL

Adresa:

bulevardul Victoriei 8

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

1. Studii superioare juridice. Cunoaşterea legislaţiei RM.
2. Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea altor limbi va constitui un avantaj.
3. Cunoştinţe de operare la calculator, Word, Excel, Internet, ş.a

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. Curriculum Vitae + foto
2. Copia diplomei de licenţă

Modalitatea de depunere a documentelor:

Biroul nr.207 Serviciul Resurse Umane al Judecătoriei Cahul (sediul central),

Salariu de funcţie:

3000.00 lei

Bibliografia concursului:

1.  Constituţia Republicii Moldova.
2.  Legea nr.514-XIII din 06.07.1996 privind organizarea judecătorească.
3.  Hotărârea CSM nr.142/4 din 04.02.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel.
4.  Legea 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
5. Ghidul Grefierului