Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agentia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. V. Alecsandri 1
Persoană de contact: Eni Carolina
Telefon: 0 (22) 28-67-65
E-mail:
Website: anofm.md

Specialist superior în direcția economie, finanţe şi evidenţă contabilă a Agenţiei Naționale
 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Altele, Contabilitate, Audit, Finante, Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C51. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior în direcția economie, finanţe şi evidenţă contabilă a Agenţiei Naționale
 

Data-limită de depunere a documentelor:

25.06.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Coordonarea activității agențiilor teritoriale pentru realizarea obiectivelor în domeniul măsurilor pasive de protecție socială a persoanelor trecute în șomaj.
 
Sarcinile de bază:
 1. Întocmirea proiectului bugetului și planificarea mijloacelor financiare la compartimentul acordarea ajutorului de șomaj și prestațiilor de asigurări sociale ale șomerilor;
 2. Analizarea executării bugetului pe programe : „Ocuparea forței de muncă în caz de șomaj și prestațiilor de asigurări sociale șomerilor”, ”Întreținerea activității”;
 3. Acordarea ajutorului practic agențiilor teritoriale privind calcularea salariului mediu pentru stabilirea ajutorului de șomaj;
 4. Analizarea situației referitoare la disponibilizarea persoanelor ce urmează a fi trecute în șomaj și pregătirea calculelor ce țin de plata ajutorului de șomaj.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Eni Carolina

Telefon:

0 (22) 28-67-65

E-mail:

carolina.eni@anofm.md

Web site:

anofm.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 1, etajul 6

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economie, evidenţă contabilă, finanţe.
 
Experienţă profesională: 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
 
Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea legislației privind protecția socială a șomerilor;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel,  PowerPoint, Internet.
 
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, analiză și sinteză, mobilizare de sine.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 
 
 
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Dosarul de concurs va conţine:
 1. formularul de participare (pe site-ul instituţiei anofm.md);
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă[1];
 5. cazierul judiciar[2] ;
 6. documentele care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar;
 
[1] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 2600 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Acte legislative şi normative din  domeniu:
 • Legea nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 48 din  22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 14 iulie 2003 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor privind clasificaţia bugetară nr.208 din  24.12.2015;
 • Legea contabilității nr.113-XVII din 27.04.2007;
 • Hotărîrea Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legile anuale a bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale.