Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agentia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. V. Alecsandri 1
Persoană de contact: Eni Carolina
Telefon: 0 (22) 28-67-65
E-mail:
Website: anofm.md

Șef adjunct în  direcția planificare, evaluare şi sinteză a Agenţiei Naționale

Domeniu de activitate:

Altele, Cercetări și analize, Economie, Protecţia muncii, Protecţie socială

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B30. Şef adjunct direcţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef adjunct în  direcția planificare, evaluare şi sinteză a Agenţiei Naționale

Data-limită de depunere a documentelor:

31.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Planificarea, evaluarea și monitorizarea politicilor de stat privind ocuparea forței de muncă
 
Sarcinile de bază:
1.Propunerea, planificarea și realizarea de cercetări în domeniul ocupării forței de muncă: ocuparea forței de muncă, dezvoltarea resurselor umane, prognoza necesităților de abilități și instruirea profesională inițială și continuă, analiza corespunderii locului de muncă cu studiile absolvite;
2.Dezvoltarea unui sistem de colectare și prelucrare a datelor cantitative și calitative specifice domeniilor ocupării și formării profesionale;
3.Gestionarea bazei integrate cu privire la cercetarea pieței muncii și susținerea unei rețele eficiente între instituțiile pblice și private, beneficiari și furnizori;
4.Întocmirea rapoartelor, notelor informative privind executarea documentelor normative și legislative din domeniul pieței muncii și prezentarea lor structurilor ierarhic superioare;
5.Coordonarea activității direcției.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Eni Carolina

Telefon:

0 (22) 28-67-65

E-mail:

carolina.eni@anofm.md

Web site:

anofm.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 1, etajul 6

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economie, management, statistică, sociologie.
 
Experienţă profesională: 3 ani de experienţă profesională în domeniu.
 
Cunoştinţe:
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 
Abilităţi: analiză şi sinteză, independenţă în acţiuni, lucru în echipă, planificare, organizare, instruire. 
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Dosarul de concurs va conţine:
 1. formularul de participare (pe site-ul instituţiei anofm.md);
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă[1];
 5. documentele care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar;
 6. cazierul judiciar[2] .
 
[1] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 4400 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Acte legislative şi normative din  domeniu:
 • Legea nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a  funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 14 iulie 2003 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 888 din  02.08.2004 despre aprobarea procedurii de înregistrare şi examinare a cererilor pentru acordarea alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională;