Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Judecătoria Chișinău

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str.N. Zelinschi
Persoană de contact: Dudca Stela
Telefon: 0 22 52 00 84
E-mail:
Website:

Şef Serviciu monitorizare şi relaţii cu publicul. 
1 funcţie - sediul Buiucani


 

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: B18. Şef serviciu,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Şef Serviciu monitorizare şi relaţii cu publicul. 
1 funcţie - sediul Buiucani


 

Data-limită de depunere a documentelor:

13.04.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Conducerea și coordonarea activității serviciului.
2. Colaborarea cu instanțele ierarhic superioare și elaborarea răspunsurilor la adresările ce țin de activitatea serviciului.
3. Confirmarea autencității actelor procesuale, asigurarea punerii în executare a actelor procesuale emise de către instanță.
4. Asigurarea elaborării rapoartelor privind activitatea instanței de judecată și rapoartelor statistice  pe cauze penale și contravenționale.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Colun Olga

Telefon:

0 22 52 24 20

E-mail:

jchișinău@justice.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. N. Zelinscki, 13, bir. 3

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
- abilităţi de utilizare a computerului

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Formularul de participare;
Copia diplomei de studii;
Alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3150 lei

Bibliografia concursului:

1.Constituţia Republicii Moldova, 29.07.1994;
2.Codul penal al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 985-XV  din  18.04.2002;
3.Codul de procedură penală al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 122-XV  din  14.03.2003;
4.Codul civil al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 1107-XV  din  06.06.2002;
5.Codul de procedură civilă al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 225-XV  din  30.05.2003;
6.Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008;
7.Codul muncii al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 154-XV  din  28.03.2003;
8.Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
9.Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public;
10.Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
11.Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
12.Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;