Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Judecătoria Chișinău

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str.N. Zelinschi
Persoană de contact: Dudca Stela
Telefon: 0 22 52 00 84
E-mail:
Website:

Specialist superior, Direcţia financiar-economică

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C31. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior, Direcţia financiar-economică

Data-limită de depunere a documentelor:

13.04.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Întocmirea documentelor de plată şi prezentarea acestora pentru efectuarea plăţilor la Trezoreria de Stat.
2.Ţinerea evidenţei contabile a bunurilor materiale ale judecătoriei.
3.Întocmirea contractelor de mică valoare şi înregistrarea acestora la Trezoreria de Stat.
4.Contribuirea la efectuarea inventarierii generale a patrimoniului judecătoriei, evaluarea şi reflectarea rezultatelor în evidenţa contabilă.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Colun Olga

Telefon:

0 22 522420

E-mail:

jchișinău@justice.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. N. Zelinscki, 13, bir. 3

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
- abilităţi de utilizare a computerului

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Formularul de participare;
Copia diplomei de studii;
Alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2600 lei

Bibliografia concursului:

1.Constituţia Republicii Moldova, 29.07.1994;
2.Codul muncii al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 154-XV  din  28.03.2003;
3.Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
4.Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public;
5.Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
6.Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
7.Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
8. Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
9. Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
10. Legea Contabilității nr.113 din 27.04.2007
11. Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiționare