Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : MD-2004, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48
Persoană de contact: Doamna Vera Levinschi, specialist principal, responsabil de gestionarea resurselor umane din cadrul Centrului
Telefon: 022 811807
E-mail:
Website: http://www.datepersonale.md/

Controlor de stat în Direcția juridică - concurs prelungit. 

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: Funcţii publice de execuţie, ,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Controlor de stat în Direcția juridică - concurs prelungit. 

Data-limită de depunere a documentelor:

29.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) Scopul funcţiei:
Participă la consolidarea capacităților funcționale ale Centrului și perfecționarea continuă a bazei legislativ-normative naționale în vederea asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, protecției și asigurării drepturilor libertăților subiecților de date cu caracter personal.
 
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
1. Reprezentarea în instanţele de judecată a intereselor Centrului;
2. Elaborarea proiectelor şi avizelor asupra proiectelor de acte normative ce ţin de domeniul  protecţiei datelor cu caracter personal în sectorul educațional, precum şi a proiectelor de ordine şi de dispoziţii ale conducerii Centrului;
3. Acordarea asistenței juridice în cadrul activității de verificare (control) a legalității și conformității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate cu/sau fără ieșirea la fața locului.
4. Soluţionarea petiţiilor adresate Centrului;
5. Sistematizarea şi păstrarea actelor normative, elaborate de Centru.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Vera Levinschi, Șef Serviciu resurse umane

Telefon:

022 820 803

E-mail:

vera.levinschi@datepersonale.md

Web site:

http://www.datepersonale.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Serghei Lazo, nr. 48

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul juridic.
 
Cunoştinţe:
a) cunoaşterea legislaţiei în vigoare care reglementează domeniul protecției datelor cu caracter personal;
b) cunoaşterea politicilor în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
c) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
d) cunoștințe de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, e-mail, Internet); 

Abilităţi: analiză şi sinteză; elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, gestionarea resurselor alocate, autoperfecţionare şi valorificarea experienţei dobîndite.
 
Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. Formularul de participare, indicat în anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009;
2. Copia buletinului de identitate, din care să fie excluse informaţiile privind: înălţimea, culoarea ochilor, grupa sanguină, situaţia militară, datele privind copiii, datele privind soţia/soţul, informaţia privind participările la alegeri, privind starea civilă, privind domiciliile anterioare celui existent în prezent;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
4. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere, urmînd a fi prezentat ulterior în termen de 10 zile de la data cînd a fost declarat învingător. 
 
Notă: 
1) Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele  originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

2) Persoanele care vor depune Dosarul de concurs incomplet, ori completat neconform cerinţelor indicate în anunţ, nu vor fi admise la concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, e-mail sau personal.

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public:
1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Convenţia Consiliului Europei nr. 108 pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 28.01.1981 şi Protocolul Adiţional la această Convenţie;
3. Codul contravențional al Republicii Moldova, Legea nr. 218-XVI din 24.10.2008;
4. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul de funcţionar public nr.158 din 04.07.2008;
5. Legea privind codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
6. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 
 
Acte normative din domeniul de specialitate:
1. Legea nr. 190 – XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
2. Legea nr. 982 – XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
3. Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23.04.2010;
4. Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011;
5. Legea pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, nr. 229 din 10 octombrie 2013;
6. Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 182-XVI  din  10.07.2008;
7. Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010;
8. Legea contenciosului administrativ, nr. 793-XIV din 10 februarie 2000;
9. Declaraţia Universală a drepturilor omului din 10.12.1948;
10. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 04.11.1950;
11. Convenţia Consiliului Europei nr. 108 din 28.01.1981 pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal şi Protocolul Adiţional la Convenţie;
12. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.