Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : -
Persoană de contact: Paladii Liliana
Telefon:
E-mail:
Website:

consultant în cadrul Direcției protecție împotriva discriminării

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C12. Consultant,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

consultant în cadrul Direcției protecție împotriva discriminării

Data-limită de depunere a documentelor:

07.12.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Asigurarea bunei funcționări a Consiliului prin asistarea membrilor Consiliului în procesul de soluționare a plîngerilor, restabilire în drepturi a persoanelor discriminat.
Sarcinile de bază:
  1. Examinează plângerile repartizate de şeful direcţiei şi colectează informaţia relevantă pe caz;
  2. Propune modalitățile de soluţionare a cazului: soluţionarea amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârşirii faptelor discriminatorii şi/sau acţiuni de restabilire în drepturi pe cale administrativă sau judiciară;
  3. Propune, în rezultatul examinării plângerilor, lista prevederilor actelor normative în vigoare care necesită modificare prin prisma prevenirii şi combaterii discriminării;
  4. Monitorizează și duce evidența executării deciziilor adoptate de Consiliu;
  5. Colectează şi sistematizează informaţiile privind cazurile de discriminare, participă la pregătirea materialelor pentru mediatizarea cazurilor de discriminare examinate de Consiliu.Examinează plângerile repartizate de şeful direcţiei şi colectează informaţia relevantă pe caz;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Paladii Liliana, șef serviciu resurse umane

Telefon:

022 21 28 07

E-mail:

egalitate.md@gmail.com

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

adresa poştală – MD-2004, bd Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 180, bir.405

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice   –
Studii: superioare, de licență sau echivalente în drept. Certificat de absolvire/participare la cursuri în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj.
Experienţă profesională:  Experiența de lucru în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj.
Cunoştinţe:
cunoștințe în domeniu: cadrul normativ național și standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și nediscriminării; jurisprudența CEDO, Curții Constituționale, Curții Supreme de justiție în domeniu; cadrul normativ privind Modul de elaborare a propunerilor de modificare a cadrului normativ. 
cunoașterea și utilizarea PC: programele WORD, Moldlex, Excel, PowerPoint, Internet;
cunoașterea și posedarea limbilor: româna – excelent; rusă – bine, unei limbi  de circulaţie internaţională
Abilități: de realizare a sarcinilor de complexitate medie în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; de expertizare şi definitivare a proiectelor de acte legislative/normative; de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; de analiză a cadrului normativ, de analiză și generalizare a informației, de a face constatări și concluzii, de a elabora propuneri; de a elabora materiale: informații, scrisori, rapoarte, avize etc. cu argumentele de rigoare; perspicacitate, atenție la detalii; comunicare și negociere; organizare a timpului şi a lucrului său propriu.
Atitudini/Comportamente: autonomie; responsabilitate; disciplină; acuratețe; prudență; creativitate; corectitudine; onestitate; loialitate; stabilitate emoțională; rezistență la efort și stres; tendință către dezvoltare.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - formularul de participare (accesați secțiunea Informații utile)
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 3200 lei

Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova
 Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”
 
Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
Legea nr. 100 din  22.12.2017 cu privire la actele normative

Acte normative în domeniul de specialitate
 - Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003
- Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 – XV din 30 mai 2003
- Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
- Legea nr.121 din 25 mai 2012 privind asigurarea egalității
- Legea nr. 298 din 21 decembrie 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
- Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
- Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova
- Legea nr. 5-XVI din 09 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați
- Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor
  -  Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative
- Legea nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ
- Legea nr. 125 din 11.05.2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie
- Legea nr. 23 din 16.02.2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA
- Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la elaborarea și cerințele unificate de documentele de politici.