Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : mun.Chişinău
Adresa : str. Constantin Tănase, 9
Persoană de contact: Nadejda Cristea
Telefon: 0 22 20 45 83
E-mail:
Website:

specialist principal al Secției financiar-administrative

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Organele centrale de specialitate ale AP şi alte AAC

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist principal al Secției financiar-administrative

Data-limită de depunere a documentelor:

29.06.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 Scopul general al funcţiei:
 
 
Asigurarea Ministerului cu bunuri, servicii și lucrări necesare acestuia pentru atingerea în cele mai bune condiții a obiectivelor sale.
Sarcinile de bază:
 
  1. Asigurarea desfășurării procedurilor de achiziţie publică;
  2. Planificarea procurarea necesarului de bunuri pentru activitatea Ministerului;
  3. Elaborarea și monitorizarea executării contractelor de achiziţii publice
  4. Asigurarea transparenței procedurilor de achiziții conform legislației în vigoare;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Nadejda Cristea

Telefon:

0 22 20 45 83

E-mail:

nadejda.cristea@madrm.gov.md

Raion, oraș:

mun.Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
               mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul economic, financiar, juridic.
Experienţă profesională: 1 an de experiență profesională în domeniul achizițiilor publice.
 
Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj
Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Nu
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Nu
Alte documente necesare:  a) formularul de participare
            b) copia buletinului de identitate;
            c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
            d) copia carnetului de muncă;
            e) certificatul medical;
            f) cazierul judiciar;
            g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
          Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
            În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
            Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 3400

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova;
Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
Acte normative în domeniul serviciului public:
 
Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;
 
Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”
 
 
Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:
 
Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;
Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice. 
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
 
Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mica.
Hotărârea Guvernului nr. 1407 din  10.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de negociere.