Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Korolenco 2/1
Persoană de contact: Mîța Diana
Telefon: 022 884329
E-mail:
Website: amed.md

Șef Serviciu - Comitetul Permanent asupra Drogurilor (serviciu)

Domeniu de activitate:

Sănătate

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B24. Şef serviciu,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef Serviciu - Comitetul Permanent asupra Drogurilor (serviciu)

Data-limită de depunere a documentelor:

19.07.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: .
-monitorizarea circulaţiei legale a substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, promovarea politicii de stat în problema circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor, ocrotirea sănătăţii omului prin combaterea utilizării substzanţelor narcotice în alte domenii decît celor utile.
Sarcinile de bază:
-asigura activitatea Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor pe lîngă AMDM conform Regulamentului.
 -colaboreză cu toate structurile medicale şi farmaceutice din republică privind circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursori.  
 -organizează activitatea subdiviziunilor subordonate strict în conformitate cu cerinţele legislative şi normative din domeniu.
 -asigura implementarea în practică a Regulamentului dat, precum şi evidenţa, păstrarea, prescrierea, livrarea şi utilizarea substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Prişibilovici Inga

Telefon:

022 884329

E-mail:

hr@amed.md

Web site:

amed.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1, Anticamera

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul dreptului sau medicale.
-limbă de circulaţie internaţională: engleza - la nivel B1, franceza și alte limbi reprezintă un avantaj;
Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.
Cunoştinţe:
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
Atitudini/comportamente: punctualitate, respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Candidații depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:
- formularul de participare, indicat în anexă;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
- cazier judiciar,( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care  a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3600

Bibliografia concursului:

-Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare  a activităţii de întreprinzător;
-Legea nr. 382 din 06.05.1999 cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante psihotrope şi precursorilor;
-Hotărîrea Guvernului nr. 1004 din 24.08.2016 cu privire la completarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe 
depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora;
-Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 05.10.1088  cu privire la aprobarea tabelelor şi tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului;
- Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 06.02.2006  cu privire la aprobarea cerinţelor tehnică faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţele stupefiante, psihotrope şi/sau precursori