Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Korolenco 2/1
Persoană de contact: Mîța Diana
Telefon: 022 884329
E-mail:
Website: amed.md

Auditor , Serviciu audit intern

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Auditor , Serviciu audit intern

Data-limită de depunere a documentelor:

10.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul de baza:
 Realizarea activităților de audit intern în cadrul misiunilor de audit intern conform cerinţelor standardului ISO 9001, standardelor naţionale de control intern în sectorul public.
Sarcini de bază:
 • Efectuarea auditelor în scopul evaluării sistemului de management al calității (ISO 9001). 
 • Documentarea constatărilor și concluziilor auditului ISO 9001, elaborarea raportului de audit.
 • Participarea în cadrul misiunilor de audit intern (de asigurare şi consiliere) în scopul evaluării sistemului de management financiar şi control.
 • Participarea la formularea versiunii preliminare a recomandărilor pentru raportul de audit intern efectuat în scopul evaluării sistemului de management financiar şi control.
 • Participarea la întocmirea dosarelor pentru misiunile de audit realizate.
 • Monitorizarea implementării recomandărilor de audit intern și a acțiunilor corective și raportarea către Șeful Serviciului Audit Intern a rezultatelor monitorizării.
 • Informarea sistematică despre procesul de realizare a sarcinilor de audit.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Silvia Ceban

Telefon:

022 884329

E-mail:

hr@amed.md

Web site:

amed.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

 str. Korolenko, 2/1

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare în domeniul economic (contabilitate; management; business și administrarea afacerilor); tehnic - absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente.
 Experienţă în domeniul profesional: cel puţin 1 an.
Cunoştinţe:
- operare la calculator- Word, Excel, PowerPoint, Internet.
- limbi străine, constituie un avantaj cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, etc.).
Abilități:
 • gândire ordonată, capacitate de analiză, abilitate de comunicare, tact, discernământ, capacitatea de a lucra sub presiunea timpului, operativitate, spirit de observaţie;
 • integritate morală, independenţă şi obiectivitate, competenţă profesională, confidenţialitate, neutralitate politică, respect faţă de lege, loialitate faţă de interesele instituţiei;
 • capacitatea de identifica elementele de iregularitate şi fraudă;
 • capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a expune clar şi eficient obiectivele, constatările şi recomandările fiecărei misiuni de audit public intern.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
Candidații depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:
- formularul de participare, indicat în anexă;
- copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- certificatul medical;
- copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
- cazier judiciar  (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care  a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, e-mail sau personal.

Salariu de funcţie:

3400

Bibliografia concursului:

 • Legea Nr. 25 din  22.02.2009 privind Codul de conduită a funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009,  Nr. 74-75, art. Nr: 243)
 • Legea Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, Nr. 6-8 art. Nr : 23)
 • Legea Nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, Nr. 230-232, art. Nr : 840)
 • Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, Nr. 231-234,  art. Nr : 730)
 • Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,  Nr. 35-41, art. Nr : 73)
 • Hotărârea Guvernului Nr. 71 din  23.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, Nr. 18-21, art. Nr : 109)
 • Ordin MF nr. 189 din  05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015,  Nr. 332-339, art. Nr : 2391)
 • Standardele Naţionale de Audit Intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.113 din 12.10.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, Nr. 237-241, art. Nr : 1378 )
 • Codul etic al auditorului intern şi Carta de audit intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 74 din 10.06.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, Nr. 217-222,  art. Nr : 1044 )
 • ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității”. Cerințe